Arama

Sirküler

Sirküler Tipi Numara Sirküler Tarih
Vergi Sirküleri YMM-2022/102 Düzce İlindeki Mükellefler İçin Beyanname Bildirim Süreleri Elektronik Defter Oluşturma ve İmzalanma ile e-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi uzatılmıştır. 11/25/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/99 542 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için yeniden değerleme oranı % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir. 11/24/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/100 6417 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24.11.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, bazı binek otomobillere için özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlenmiştir. 11/24/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/101 İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla, nakit olarak verilen günlük 51,01.-TL yemek bedelinin SGK primine esas kazanca dahil edilmeyeceğine ilişkin 2022-20 Sayılı SGK Genelgesi yayınlanmıştır. 11/24/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/98 2022 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin 2. taksit ödeme süreleri 11/22/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/96 7420 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarına Yapılan Değişiklikler 11/14/2022
GİB Haberler YMM-2022/97 Beyannamelere ilişkin 10.11.2022 tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı duyuruları 11/14/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/95 Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu hesaplamalarında, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının dikkate alınmayabileceğine ilişkin süre 01.01.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. 11/8/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/94 321 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler 10/31/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/92 Bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi kullanımı sınırlaması şartlarında değişiklik yapılmasına ilişkin 21.10.2022 tarih ve 10389 sayılı BDDK Kararı yayınlanmıştır. 10/27/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/93 Şirketlerin 30.09.2022 Tarihinde Bilançolarında Yer Alan Dövizlerini Kur Korumalı Mevduat Kapsamında Türk Lirasına Dönüştürmelerinden Elde Ettikleri Kazançlar Kurumlar Vergisi İstisnası Kapsamına Alınmıştır. 10/27/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/90 43 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Düzenlemeleri 10/26/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/91 26.10.2022 tarih ve VUK-146/2022-9 sayılı sirküler ile 26 Ekim 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ekim 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. 10/26/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/88 2022 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 92,93 olarak tespit edilmiştir. 10/4/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/89 2022/III. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri 10/4/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/87 Gerçek faydalanıcı bildirimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik yerine getirenlere özel usulsüzlük cezası 3 kat olarak uygulanacaktır. (541 Sıra No’lu VUK Tebliği) 9/26/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/86 Darphane sertifikalarından elde edilen kazançlar için stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir. 9/19/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/85 Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi ile Varlık Barışına İlişkin Soru ve Cevaplar Broşürü Yayınlandı. 9/14/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/84 Gerçek Faydalanıcı Tanımının Açıklanmasına Yönelik VUK Sirküleri Yayınlanmıştır. 9/6/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/83 1 Seri No’lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Tebliğ 09.08.2022 tarih ve 31918 sayılı Resmi Gazete’de yaymlanmıştır. 8/10/2022
GİB Haberler YMM-2022/82 GİB Duyuru- Kurum Geçici Vergi Beyannamesinin Güncellenmesi 8/8/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/81 5902 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrikli araçların ithalinde ilave %10 gümrük vergisi getirilmiştir. 8/2/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/78 539 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile uzlaşma komisyonlarının tarh edilen vergi, kesilen vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin yetkisi ve yetkili uzlaşma komisyonları tespit edilmiştir. 7/27/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/79 26.07.2022 tarihli ve 31904 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10)” ile Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikler. 7/27/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/80 Şirketlerin 30.06.2022 Tarihinde Bilançolarında Yer Alan Dövizlerini Kur Korumalı Mevduat Kapsamında Türk Lirasına Dönüştürmelerinden Elde Ettikleri Kazançlar Kurumlar Vergisi İstisnası Kapsamına Alınmıştır. 7/27/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/77 26.07.2022 tarih ve VUK-144/2022-7 sayılı sirküler ile 26 Temmuz 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 29 Temmuz Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. 7/26/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/76 540 Sıra No’lu VUK Tebliği ile tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin bazı şartlarla aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu kaldırılmıştır. 7/25/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/74 %1,6 olarak uygulanan gecikme zammı, pişmanlık zammı ve gecikme faizi oranları 5801 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 21.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 2,5 olarak değişmiştir. 7/21/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/75 2022 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 61,12 olarak tespit edilmiştir. 7/21/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/73 Gelir Vergisinden istisna olan günlük yemek ve ulaşım tutarları 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere artırılmıştır. 7/18/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/72 Yeni Varlık Barışı Düzenlemesinin de Yer Aldığı 7417 Sayılı Kanun İle Yapılan Bazı Düzenleme ve Değişiklikler 7/7/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/71 01.07.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 15.371,40.-TL Olarak Belirlenmiştir. 7/5/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/69 1 Temmuz 2022 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarı İle SGK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları 7/4/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/70 2022/II. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri 7/4/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/68 E-Belge Uygulamalarına İlişkin 30.06.2022 Tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu 6/30/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/67 5752 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile TL Mevduat Faizleri ve TL Kâr Paylarında Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarındaki İndirim Süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 6/29/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/66 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin TL Kredi Kullanımının Sınırlandırılmasına İlişkin BDDK Kararı 6/28/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/65 İsteğe bağlı tam tevkifat uygulamasına ilişkin 69 No.lu KDV sirküleri yayınlanmıştır. 6/24/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/63 2021 Yılına İlişkin Olarak Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikinin Haziran ayı sonuna kadar (30 Haziran 2022) yaptırılması gerekmektedir. 6/21/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/64 1 Temmuz 2022 Tarihi İtibari ile E-Fatura ve E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Bulunan Mükellefler 6/21/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/62 KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır. 6/2/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/58 Şirketlerin 31.03.2022 Tarihinde Bilançolarında Yer Alan Dövizlerini Kor Korumalı Mevduat Kapsamında Türk Lirasına Dönüştürmelerinden Elde Ettikleri Kazançlar Kurumlar Vergisi İstisnası Kapsamına Alınmıştır. 5/31/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/59 Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden hizmet ve sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar GİB'e aylık bilgi vereceklerdir. 5/31/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/60 7394 Sayılı Kanun ile KDV Kanunda Yapılan Düzenlemelere İlişkin 42 Seri No’lu KDV Tebliği Yayımlandı. 5/31/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/56 Yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31.12.2022 tarihine (bu tarih dahil) kadar %0 olarak uygulanacaktır. 5/27/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/57 5614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sigara, tütün mamulleri ve alkollü içkilere ilişkin asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir. 5/27/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/54 20 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile ihracat ve üretim faaliyetinden elde edilen kazançlara kurumlar vergisinin 1 puan indirimli uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 5/23/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/55 Vergi Levhası Bulundurma Zorunluluğu ve 2021 Yılına İlişkin Vergi Levhasının Alınma Süresi 5/23/2022
GİB Haberler YMM-2022/53 2022 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme süreleri 5/23/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/52 17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022/I. Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 20 Mayıs 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. 5/14/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/49 İhracat Bedelinde daha önce 30.000 ABD doları olan terkin alt sınırı 15.000 ABD dolarına düşürülmüştür. 4/25/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/50 İhracat Bedelinin Çek İle Tahsili Yöntemine İlişkin Olarak İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır. 4/25/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/51 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41) ile Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler 4/25/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/47 7394 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklik ve Düzenlemeler 4/21/2022
GİB Haberler YMM-2022/48 Menkul Satış Sözleşmelerinde Ödeme Yükümlülüklerinin TL Cinsinden Yerine Getirilmesine İlişkin Olarak 21.04.2022 Tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Duyuru Yayınlanmıştır. 4/21/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/43 19.04.2022 tarihinden itibaren menkul satış sözleşmelerinde, sözleşme bedeli döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmış olsa dahi, sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin TL cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur. 4/19/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/44 5429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı içeceklerin asgari maktu ÖTV tutarları değiştirilmiştir. 4/19/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/45 5430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı bazı tütün mamullerine uygulanan ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir. 4/19/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/46 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile cep telefonlarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlenmiştir. 4/19/2022
GİB Haberler YMM-2022/42 İhracat Bedellerinin Zorunlu Olarak TCMB’na satılmasındaki %25 oranı %40 olarak değiştirilmiştir. 4/18/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/39 2022/I. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri 4/13/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/40 2022 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 33,63 olarak tespit edilmiştir. 4/13/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/41 Ukrayna ve Rusya’ya Yapılan İhracatlarda İhracat Bedeli TL Olarak Getirilebilecek 4/13/2022
GİB Haberler YMM-2022/38 Şirketlerin 31.12.2021 ile 31.03.2022 Tarihleri Arasında Sahip Oldukları Dövizlerini KKM Kapsamında Türk Lirasına Çevirebileceklerine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır. 4/8/2022
GİB Haberler YMM-2022/36 Sanayi sicil belgesi olan firmaların 2021 yılına ilişkin “Yıllık İşletme Cetveli” bildirimini en geç 05 Mayıs 2022 tarihine kadar elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir. 4/4/2022
GİB Haberler YMM-2022/37 2021 Vergilendirme Dönemine İlişkin Olarak Verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesine İlişkin Bazı Açıklamalar 4/4/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/35 5360 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile TL Mevduat Faizleri ve TL Kâr Paylarında Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarındaki İndirim Süresi 30.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 4/1/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/34 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı Mal ve Hizmet Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı 01.04.2022 tarihinde geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. 3/30/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/33 18.03.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile KOBİ tanımı üst sınırı 125 milyon TL’den 250 milyon TL'ye çıkarıldı. 3/21/2022
GİB Haberler YMM-2022/31 Hak sahiplerinin vadesi geçmiş vergi borçları, ödemenin tamamı beklenilmeksizin, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden olan alacaklarından mahsup edilebilecektir. 3/7/2022
GİB Haberler YMM-2022/32 2021 Yılında Ücret Geliri Elde Edenlerin Bu Gelirleri Nedeniyle Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verip Vermeyecekleri Durumlar 3/7/2022
GİB Haberler YMM-2022/30 GİB Duyuru- Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı 3/2/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/29 01.03.2022 tarihinden itibaren mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimlerinde KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır. 3/1/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/28 2022 Yılı Ocak ayına ilişkin sigorta primlerinin ödeme süresi 03.03.2022 tarihi gün sonuna kadar uzatılmıştır. 2/25/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/26 TL Mevduat Hesaplarına Dönüşümde Elde Edilen Kur Farkı Geliri ve Kazançlara Kurumlar Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 2/17/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/27 17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. 2/17/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/25 13.02.2022 tarih ve 31749 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmış ve gıda ürünlerin için KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. 2/14/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/24 Enflasyon düzeltmesini erteleyen, Yabancı Paraların TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümde elde edilen kur farkı geliri ve kazançlara kurumlar vergisi istisnası getiren 7352 sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 1/31/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/23 İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlar ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarında kurumlar vergisi oranını 1 puan düşüren, yatırım fonu kazançlarına istisna getiren ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan 7351 sayılı kanun yayımlanmıştır. 1/31/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/22 Cari Dönem Mahsuplarının Yapılmayacağına İlişkin SGK Duyurusu 1/28/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/21 Ücretlerin asgari ücret tutarına kadar olan kısmına gelir ve damga vergisi istisnası uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319) Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 1/27/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/20 25.01.2022 tarih ve VUK-138/2022-1 sayılı sirküler ile 26 Ocak 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. 1/25/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/19 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı Yeniden Belirlenmiştir. 1/24/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/18 535 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; e-Fatura, e-irsaliye uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerin kapsamı genişletilmiş, e-Arşiv fatura olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen diğer fatura sınırı düşürülmüş, e-ticaret kapsamında sevk irsaliyesi yerine geçen yeni bir özel kodlu belge düzenlenmesi imkânı getirilmiş ve e-Döviz Alım/Satım Belgesi ile e-Gider Pusulası uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 1/24/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/17 Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Değişiklik Yapılmıştır. 1/24/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/16 KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:40) yayımlanmıştır. 1/19/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/15 Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan İhracat Bedellerinin Yüzde 25’inin TCMB’ye Satılması Uygulamasına Dair Soru ve Cevaplar 1/18/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/14 5096 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 13.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, bazı binek otomobillere için farklı matrah grupları ile bu matrah gruplarına ilişkin oranlar oluşturulmuş ve özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlenmiştir. 1/13/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/13 318 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile sosyal içerik üreticiliği ve mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasına ilişkin açıklama yapılmıştır. 1/12/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/12 E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin GİB Duyurusu 1/11/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/11 Nakit Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Uygulamasında Dikkate Alınacak 2021 Yılı Oranı 1/11/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/09 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı Belli Olmuştur. 1/7/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/10 Türk Vatandaşlığına Kabul Şartlarında Değişiklik Yapılmıştır. 1/7/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/08 Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine ilişkin alt sınırlar ile bu ücretlere yönelik devlet katkı devlet katkı süresi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5 eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır. 1/6/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/07 2021 Yılına İlişkinin Olarak Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayının 31.01.2022 Tarihine Kadar Yaptırılması Zorunludur. 1/5/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/06 2021/IV. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri 1/5/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/05 Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Yapılacağına İlişkin SGK Duyurusu 1/5/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/04 03.01.2022 tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin %25'inin İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılması zorunluluğu getirildi. 1/4/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/03 Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %14,75 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 15,75 olarak değişmiştir. 1/3/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/02 5058 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 93 üncü maddesi kapsamında bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması ilişkin süre 30.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 1/3/2022
Vergi Sirküleri YMM-2022/01 Kişiler bilgileri dışında şirket veya ticari işletmelerde ortak / yetkili olunmasının engellenmesine yönelik kısıtlama işlemlerini e-devlet üzerinden yapabileceklerdir. 1/3/2022
Vergi Sirküleri YMM-2021/137 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Tutarları Belirlendi. 1/1/2022
Vergi Sirküleri YMM-2021/136 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin talep edilmesi halinde iade edilmesi uygulaması 2022, 2023 ve 2024 yıllarını da kapsayacak şekilde uzatılmıştır. 12/31/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/135 Covid-19 aşılarının tesliminde KDV oranının %1 olarak uygulanmasına ilişkin süre 31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır. 12/31/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/134 28.12.2021 tarihinden itibaren açılan altın cinsinden mevduat hesaplarından ve katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplarda stopaj oranı %0 olarak uygulanacaktır. 12/31/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/133 VERBİS'e Kayıt Süreleri Hakkında Hatırlatma - (Bazı mükellefler için 31/12/2021 son tarih olmaktadır.) 12/28/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/132 21.12.2021 tarihinden itibaren açılan kur korumalı vadeli mevduat, vadeli katılma hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplarda stopaj oranı %0 olarak uygulanacaktır. 12/27/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/131 Asgari Ücrete Gelir Vergisi ve Damga Vergisi İstisnası Getiren 7349 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 12/27/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/130 Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 93 üncü maddesi kapsamında bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması ilişkin süre 31.12.2021 tarihinde sona ermektedir. 12/23/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/129 Hamiline yazılı pay senetlerinin 31.12.2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirim zorunluluğu 12/23/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/128 4938 Cumhurbaşkanı Kararı ile Eşel-Mobil Sistemi kapsamındaki benzin, motorin, LPG Otogaz ve LPG Tüpgaz ile benzeri malların ÖTV tutarlarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 12/23/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/127 22.12.2021 tarihi ile 31.12.2022 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara GVK’nın geçici 67 nci maddesi kapsamında uygulanacak stopaj oranı 4937 Cumhurbaşkanı Kararı ile %0 olarak belirlenmiştir. 12/23/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/126 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kâr payları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci ve 30 uncu maddelerine göre yapılan tevkifat oranı %15’ten %10’a indirilmiştir. 12/23/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/125 Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 12/22/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/124 2022 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi/Ceza Had, Miktar ve Oranları 12/21/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/123 38 Seri Nolu KDV Genel uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinden elde edilen kazançlarda istisna uygulaması ve kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla teslimlerinde indirimli KDV oranı (%1) uygulamasına ilişkin açıklama yapılmıştır. 12/21/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/122 İstanbul Ticaret Odası Tarafından Yayınlanan 15.12.2021 Tarihli Ek İşyerleri Hakkında Bilgilendirme Metni 12/17/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/121 01 Ocak 2022 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarı İle SGK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları 12/17/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/120 4921 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile TL Mevduat Faizleri ve TL Kâr Paylarında Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarındaki İndirim Süresi 31.03.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 12/17/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/119 Anonim ve Limited Şirketlerin 2022 Yılında Kullanacakları Defterler ve Tasdik Süreleri 12/15/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/118 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 Yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak artırım oranı % 25 olarak belirlenmiştir. 12/9/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/117 2020 yılı indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iadesi alacaklarının en geç Kasım/2021 dönemi KDV beyannamesi ile talep edilmesi ve 31.12.2021 tarihine kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için gerekli belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurulması zorunludur. 12/6/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/116 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Eklerinde Değişiklik Yapılmıştır. 12/3/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/115 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan VUK Sirküleri ile; vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığı bulunan veya doğum yapan meslek mensuplarının mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 12/1/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/114 533 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir. 11/29/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/113 Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı %8’e İndirilmiştir. 11/28/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/112 2021 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin 2. taksit ödeme süreleri 11/18/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/111 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde yapılan değişiklikler nedeniyle beyanname düzenleme programının güncellenmesi gerekmektedir. 11/8/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/110 06.11.2021 Tarihinde Yayımlanan 7341 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunları, Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 11/8/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/109 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklik ve Düzenlemeler 11/4/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/108 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Olarak İhracat Genelgesi’nde Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. 10/26/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/107 2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %27,37 olarak tespit edilmiştir. 10/20/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/106 Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin gelir vergisi stopajı teşvikinde Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilebilecek Çalışma Süresi Oranı 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %20’den %50'ye Yükseltilmiştir. 10/19/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/105 Kurum geçici vergi beyannamesinin "Ekler" bölümüne "Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler" kulakçığı ilave edilmiştir. İnternet Vergi Dairesi üzerinden daha önce bildirim formunu veren ve bu bildirimde beyan ettiği bilgilerinde herhangi bir değişiklik olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin, "Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler" tablosuna bilgi girişi yapmasına gerek bulunmamakta olup, kulakçıkta yer alan kutucuğu işaretlemesi yeterli olacaktır. 10/8/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/104 Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup ve iadesi ile bu vergilere ait vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemlerine ilişkin değişiklik Yapan 315 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 10/7/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/103 2021/III. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri 10/5/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/102 4561 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile TL Mevduat Faizleri ve TL Kâr Paylarında Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarındaki İndirim Süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 10/4/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/101 Bazı mal ve hizmet teslimlerindeki KDV oranı indirim süresi 30.09.2021 tarihinde sona ermiştir. 10/4/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/100 İşyeri Kira Ödemelerinde kira ödemelerinde uygulanan %10 tevkifat oranı uygulama süresi 30.09.2021 tarihinde sona ermiş olup, 01.10.2021 tarihinden itibaren %20 oranında tevkifat uygulanacaktır. 10/4/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/99 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerinde KDV oranı %1’e indirilmiştir. 9/30/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/98 4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir. 9/7/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/97 7326 sayılı Kanundan faydalanmak için 31.08.2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay uzatılmıştır. 8/27/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/96 37 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 7326 Sayılı Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumuna İlişkin Düzenleme Yapılmıştır. 8/24/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/95 4373 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 13.08.2021 tarihinden geçerli olmak üzere, bazı binek otomobillere ilişkin ÖTV oranlarında değişiklik yapılmıştır. 8/13/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/94 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren, Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir. 8/9/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/93 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi. 8/6/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/92 4311 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile TL Mevduat Faizleri ve TL Kâr Paylarında Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarındaki İndirim Süresi 30.09.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 7/30/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/91 İşyeri kira ödemelerinde uygulanan %10 tevkifat oranı uygulama süresi 30.09.2021 tarihinde kadar uzatılmıştır 7/30/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/90 Bazı mal ve hizmet teslimlerindeki KDV oranı indirim süresi 30.09.2021 tarihinde kadar uzatılmıştır. 7/30/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/89 Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri için KDV oranı 30.09.2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar %1 olarak uygulanacaktır. 7/30/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/88 2021 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 18,14 olarak tespit edilmiştir. 7/28/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/87 2021 yılı Ocak ila Aralık ayların uygulanacak SGK Prim Desteği Tutarı (Asgari Ücret Desteği) 7/28/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/86 Bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine aktiflerinde yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31/12/2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden değerleyebilmelerine VUK’un Geçici 31 inci maddesi çerçevesinde yeniden olanak sağlanmıştır. 7/17/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/85 Yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31.05.2022 tarihine (bu tarih dahil) kadar %0 olarak uygulanacaktır. 7/16/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/84 13.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 529 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile; 31.08.2021 tarihine kadar kurumlar vergisi mükellefleri ve bazı mükelleflere/kişilere “Gerçek Faydacı Bilgisi Bildirimi” verme zorunluluğu getirilmiştir. 7/16/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/83 Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı. 7/9/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/82 01/07/2021 – 31/12/2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı 7/7/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/81 2021 Yılı Mali Tatil Uygulaması ve Temmuz/2021 Dönemi Vergi Takvimi 7/5/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/80 2021/II. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri 7/2/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/79 Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların 7326 sayılı kanuna göre yapılandırılması 6/30/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/78 Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 93 üncü maddesi kapsamında bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması ilişkin süre 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 6/30/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/77 Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri için KDV oranı 31.07.2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar %1 olarak uygulanacaktır. 6/22/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/76 7326 sayılı kanunun 5 inci maddesi kapsamında gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisinde matrah ve vergi artırımı uygulaması 6/18/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/75 7326 sayılı kanun kapsamında, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin 31/12/2020 tarihi itibarıyla kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerinde bulunmayan kasa mevcudu ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine dair usul ve esaslar 6/16/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/74 7326 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlara İlişkin Kayıtların Düzeltilmesi 6/16/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/73 7326 Sayılı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 6/9/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/72 1 Temmuz 2021 Tarihinde e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Bulunan Mükellefler 6/9/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/71 2020 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1 Temmuz 2021 Tarihinde e-İrsaliye Uygulamasına Geçmeleri Zorunludur. 6/9/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/70 2020 Yılına İlişkin Olarak Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikinin Haziran ayı sonuna kadar (30 Haziran 2021) yaptırılması gerekmektedir. 6/8/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/69 Bazı Şirketlerin Kredi Kullanabilmesi İçin Derecelendirme Notu Alma Zorunluluğuna İlişkin BDDK Kararı Yayınlanmıştır. 6/7/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/68 Yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31.07.2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar %0 olarak uygulanacaktır. 6/4/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/67 36 Seri No’lu KDV Tebliği ile Yapılan Düzenleme ve Değişiklikler 6/3/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/66 İşyeri kira ödemelerinde uygulanan %10 tevkifat oranı uygulama süresi 31.07.2021 tarihinde kadar uzatılmıştır. 6/2/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/65 Bazı mal ve hizmet teslimlerindeki KDV oranı indirim süresi 31.07.2021 tarihinde kadar uzatılmıştır. 6/2/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/64 4027 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile TL Mevduat Faizleri ve TL Kâr Paylarında Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarındaki İndirim Süresi 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 6/1/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/63 Bazı mal ve hizmet teslimlerindeki KDV oranı indirim süresi 31.05.2021 tarihinde sona ermiştir. 5/31/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/62 İşyeri Kira Ödemelerinde kira ödemelerinde uygulanan %10 tevkifat oranı uygulama süresi 31.05.2021 tarihinde sona ermiş olup, 01.06.2021 tarihinden itibaren %20 tevkifat uygulanacaktır. 5/31/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/61 31 Mayıs 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Haziran 2021 günü sonuna kadar uzatılmıştır. 5/27/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/60 2021 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme süreleri 5/27/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/59 27.05.2021 tarih ve 3193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre, ÖTV Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki içecek ve tütün mamullerinin komisyoncular veya konsinyi işletmelere tesliminde vergiyi doğuran olay gerçekleştiğinden, bu teslime ilişkin hesaplanan ÖTV ve KDV, fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilecektir. 5/27/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/58 7319 sayılı kanun ile çek ibraz sürelerinin ertelenmesine ilişkin uygulamada değişiklik yapılmıştır. 5/26/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/57 Finansman Gider Kısıtlaması Uygulamasına İkilin Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) Resmi Gazete’de yayımlandı. 5/25/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/56 Hisse devri, katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak ekleme işlemlerinin elektronik ortamda gönderilmesine İlişkin SGK tarafından Genel Yazı Yayınlanmıştır. 5/11/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/55 Mart/2021 ayına ilişkin sigorta prim borcunun KDV iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde ödeme süresinin 31/5/2021 olarak belirlendiğine İlişkin SGK tarafından Genel Yazı Yayınlanmıştır. 5/6/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/54 Vergi Levhası Bulundurma Zorunluluğu ve 2020 Yılına İlişkin Vergi Levhasının Alınma Süresi 5/5/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/53 E-Belge (e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu) iptal işlemlerinin 01.05.2021 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 5/4/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/52 2021/I. Geçici Vergi Dönemine İlişkin Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. 5/3/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/51 Evlerde üretilen malların internetten satışında esnaf muaflığı ve tam mükellef gerçek kişiler tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle mal ihracatı kapsamında elde edilen kazançlarda indirim uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 314 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 30.04.2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 5/3/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/50 İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ila 31.05.2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından Tebliğ yayımlanmıştır. 5/1/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/47 İbraz süresinin son günü 30.04.2021- 31.05.2021 tarihleri arasına (bu tarihler dahil) isabet eden çeklerin bankalara ibrazı ile 30.04.2021-31.05.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takipleri 31 Mayıs 2021 kadar durdurulmuştur. 4/30/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/46 3930 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Akdi Fesih Yasağı ve İşverenin İşçiyi Ücretsiz İzine Çıkarabilmesine İlişkin Süre 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 4/30/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/49 İbraz süresinin son günü 30.04.2021 ila 31.05.2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi hakkında Ticaret Bakanlığı tarafından Tebliğ yayımlanmıştır. 4/30/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/48 Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri için KDV oranı 30.06.2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar %1 olarak uygulanacaktır. 4/30/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/45 3910 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 4/26/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/44 Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle Form Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı. 4/26/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/43 7316 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler 4/22/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/42 2021 Yılının Birinci 3 Aylık (Ocak-Şubat-Mart/2021) Dönemine İlişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyanı ve Ödeme Süresi 4/13/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/41 2021/I. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri 4/5/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/40 3755 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile TL Mevduat Faizleri ve TL Kâr Paylarında Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarındaki İndirim Süresi 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 4/1/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/39 Sermaye Hareketleri Genelgesinin Yurt Dışından Kredi Alınması Başlıklı Bölümünde Yapılan Değişiklikler 3/22/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/38 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 10,09 olarak tespit edilmiştir. 3/22/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/37 Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatılmıştır. 3/17/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/36 2020 Yılında Ücret Geliri Elde Edenlerin Bu Gelirleri Nedeniyle Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verip Vermeyecekleri Durumlar 3/10/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/35 3592 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Akdi Fesih Yasağı ve İşverenin İşçiyi Ücretsiz İzine Çıkarabilmesine İlişkin Süre 17.03.2021 tarihinden İtibaren 2 Ay Daha Uzatılmıştır. 3/9/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/34 GİB Duyuru-Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı. 3/4/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/33 Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır. 2/25/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/32 Bazı illerde uygulanan ilave altı puanlık SGK işveren primi teşviki uygulama süresi 3579 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 2/25/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/31 3556 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 31.03.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 2/19/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/30 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Tevkifat Konusunda Önemli Değişiklik Yapan 35 Seri No’lu KDV Tebliği Düzenlemeleri 2/17/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/29 Yurt Dışından Alınan Döviz Kredisi Bedellerinin Krediyi Kullananın Türkiye'deki Aracı Banka Hesabına Gönderilebileceği 2/15/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/28 526 Sıra No’lu Vergisi Usul Kanunu Genel Tebliğ İle Yapılan Düzenlemeler 2/11/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/27 3516 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Serbest Bölgelerde Faaliyet Bulunan İmalatçılar Tarafından İstihdam Edilen Personele Ödenen Ücretlere Gelir Vergisi Teşviki Uygulanmasına İlişkin FOB Bedelinin En Az %85’i Olarak Belirlenmiş Olan Yurt Dışına İhraç Oranı 2020 Yılı İçin %80 Olarak belirlenmiştir. 2/10/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/26 525 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği-2020 Yılı İçin Yapılacak Değerlemede Esas Alınacak Kurlar 2/10/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/25 2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart dönemlerine ilişkin e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığın bilgi işlem sistemine yüklenme süresi 12 Şubat 2021 tarihine uzatılmıştır. 2/8/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/24 34 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İle Yapılan Düzenlemeler 2/8/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/23 3491 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Vergi Tevkifatı Oranı 01.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %5 olarak belirlenmiştir. 2/4/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/22 Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin 3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. 2/4/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/21 3471 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrikli otomobil satışında uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranları yeniden belirlenmiştir. 2/2/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/20 Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedilecek konaklama hizmet sözleşmeleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılabilecektir. 2/1/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/19 3469 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde 30.01.2021 tarihinden itibaren KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. 2/1/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/18 3469 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iletişim ve haberleşme hizmetlerinde %7,5 olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi Oranı %10’a çıkartılmıştır. 2/1/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/17 Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Değişiklik Yapılmıştır 1/26/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/16 İçişleri Bakanlığınca Alınan Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Faaliyetleri Durdurulan Mükellefleri İçin Mücbir Sebep İlan Edilmiştir. 1/26/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/15 Elektronik belge olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir. 1/25/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/14 E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin GİB Duyurusu 1/15/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/13 Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı. 1/15/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/11 Vergi davalarında 2021 yılında dikkate alınacak parasal hadler 1/13/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/12 31.12.2020 tarihi itibari ile kâr dağıtımı yasağı sona ermiş bulunmaktadır. 1/13/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/10 2020 Yılının İkinci 6 Aylık (Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık/2020) Dönemine İlişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyanı ve Ödeme Süresi 1/11/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/09 2020 yılı Ocak, Şubat ve Mart dönemlerine ilişkin e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığın bilgi işlem sistemine yüklenme süresi 05 Şubat 2021 tarihine uzatılmıştır. 1/11/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/05 7262 sayılı kanun ile hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesine, devrine ve pay defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 1/8/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/04 31.12.2021 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz olacaktır. 1/8/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/03 01/01/2021 – 30/06/2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı 1/8/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/08 E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu 1/8/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/07 2020 Yılına İlişkinin Olarak Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı 1/8/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/06 Nakit Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Uygulamasında Dikkate Alınacak 2020 Yılı Oranı 1/8/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/02 2020_Ocak dönemi ve müteakip dönemlere ilişkin e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemine aktarılma süreleri 1/5/2021
Vergi Sirküleri YMM-2021/01 2020/IV. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri 1/4/2021
Vergi Sirküleri YMM-2020/168 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 01.01.2021 tarihinden itibaren yeniden belirlenmiştir. 12/31/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/167 7256 Sayılı Kanunun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatılmıştır. 12/30/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/166 01 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarı, SGK PrimTavan ve Taban Ücreti Tutarları ile Asgari Geçim İndirimi Tutarları 12/30/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/165 3344 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Akdi Fesih Yasağı ve İşverenin İşçiyi Ücretsiz İzine Çıkarabilmesine İlişkin Süre 17.01.2021 tarihinden İtibaren 2 Ay Daha Uzatılmıştır. 12/30/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/164 2021 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi/Ceza Had, Miktar ve Oranları 12/30/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/163 İhracata İlişkin Fatura Tarihinin 2020 ve Gümrük Beyannamesi Kapanış Tarihinin 2021 Olması Durumuna İlişkin Hatırlatma 12/28/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/162 E-Fatura ve E-Arşiv Kullanan Mükelleflerin 2021 Yılında Düzenleyecekleri İlk Faturaların 3 Haneli Birim Kodu ve 13 Haneli Sıra Numarası Hakkında Önemli Hatırlatma 12/28/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/161 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı 12/28/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/160 3328 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı Tütün Mamullerinin ÖTV Oranı Yeniden Belirlenmiştir. 12/25/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/159 3323 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Açıklanmıştır. 12/23/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/158 3316 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi 31.01.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 12/23/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/157 3317 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 28.02.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 12/23/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/156 3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile TL Mevduat Faizleri ve TL Kâr Paylarında Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranlarındaki İndirim Süresi 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 12/22/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/155 Bazı kira ödemelerinde uygulanan yüzde 10 tevkifat oranı uygulama süresi 31.05.2021 tarihine uzatılmıştır. 12/22/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/154 Bazı mal ve hizmet teslimlerindeki KDV oranı indirim süresi 31.05.2021 tarihine uzatılmıştır. 12/22/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/153 Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 15,75 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 16,75 olarak değişmiştir. 12/21/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/152 2019 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadesi Alacaklarının En Geç Kasım/2020 Dönemi KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir. 12/9/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/151 Anonim ve Limited Şirketlerin 2021 Yılında Kullanacakları Defterler ve Tasdik Süreleri 12/9/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/150 3248 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamındaki ilave istihdama yönelik teşvik uygulamasının süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 12/2/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/149 3247 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın ve mesleki yeterlilik belge sahibi olanların istihdamına yönelik SGK prim desteği uygulamasının süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 12/2/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/148 3246 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönüşünde sağlanan SGK prim desteği uygulaması süresi ve tarihi uzatılmıştır. 12/2/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/147 7256 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Defter Kayıtlarında Yer Almayan Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması 12/1/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/146 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler ve gecikme zammı alacaklarının 7256 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılması hakkında uygulanacak usul ve esaslar 12/1/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/145 3238 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.06.2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusu yapmayan işverenlere 31.12.2020 tarihine kadar başvurma imkânı getirilmiştir. 12/1/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/144 1 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayınlanmıştır. 11/30/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/143 521 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak ilan edilmiştir. 11/29/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/142 2020 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin 2. taksit ödeme süreleri 11/23/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/141 7256 Sayılı Kanunun İle İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler 11/20/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/140 7256 sayılı kanun uyarınca SGK alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin olarak 17.11.2020 tarihli ve 2020/45 sayılı genelge yayınlanmıştır. 11/19/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/139 7256 Sayılı Kanunun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklik ve Düzenlemeler 11/18/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/138 7256 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Henüz Resmi Gazete'de yayımlanmamıştır) 11/16/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/137 İzmir İlindeki Mükellefler İçin 2020/Eylül dönemine ilişkin Form Ba-Bs Bildirimlerinin Verilme Süresi ile 2020/Temmuz Dönemi e-Defterlerinin Beratlarının Yükleme Süresi 30 Kasım 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. 11/2/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/136 3135 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Akdi Fesih Yasağı ve İşverenin İşçiyi Ücretsiz İzine Çıkarabilmesine İlişkin Süre 17.11.2020 tarihinden İtibaren 2 Ay Daha Uzatılmıştır. 10/27/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/135 3134 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 2 Ay Daha Uzatılmıştır. 10/27/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/134 01.04.2020 ila 30.06.2020 Tarihleri Arasında Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Ertelenen Vergi ve SGK Prim Ödemelerine İlişkin Hatırlatma 10/22/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/133 2020 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,29 olarak tespit edilmiştir. 10/21/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/132 e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu” yayınlanmıştır. 10/15/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/131 Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Duyurusu 10/15/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/130 2020/III. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri 10/5/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/129 3032 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile 31.12.2020 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Uygulanmak Üzere TL Mevduat Faizleri ve TL Kâr Paylarında Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranları İndirilmiştir. 10/1/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/128 Kambiyo işlemlerinde satış tutarı üzerinden % 1 olarak uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı, 3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile 30.09.2020 tarihinden itibaren binde 2 ‘ye düşürülmüştür. 9/30/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/127 GİB Tarafından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Broşür Yayınlanmıştır. 9/23/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/126 2948 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kâr Payı Dağıtımı Kısıtlaması 3 Ay Daha Uzatılmıştır. 9/18/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/125 01.09.2020-30.06.2021 Tarihleri Arasında Verilen Eğitim ve Öğretim Hizmetleri İçin %8’den %1’e İndirilen KDV Oranına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Açıklaması 9/17/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/124 2930 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Akdi Fesih Yasağı ve İşverenin İşçiyi Ücretsiz İzine Çıkarabilmesine İlişkin Süre 17.09.2020 tarihinden İtibaren 2 Ay Daha Uzatılmıştır. 9/4/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/123 4447 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı Maddesinde Yer Alan Prim Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında SGK Genelgesi Yayınlanmıştır. 9/3/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/122 2915 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 2 Ay Daha Uzatılmıştır. 8/31/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/121 2913 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.09.2020-30.06.2021 Tarihleri Arasında Verilen Eğitim ve Öğretim Hizmetleri İçin KDV Oranı %8’den %1’e indirilmiştir. 8/31/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/120 2912 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.08.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Binek Otomobillere İlişkin ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır. 8/31/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/119 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere indirilen bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranları ile kira ödemeleri tevkifat oranına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı açıklaması 8/27/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/117 İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Değişikliği 8/19/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/118 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında 18.08.2020 Tarihli Gelir İdaresi Başkalığı Duyurusu 8/19/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/116 Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satış işlemlerinde BSMV oranı sıfır olarak uygulanacaktır. 8/10/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/115 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin 07.08.2020 Tarihli GİB Duyurusu 8/10/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/114 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde sigortalıların fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunun bildirilmesine ilişkin SGK Duyurusu 8/6/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/110 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere, kira ödemelerinde yapılacak tevkifat oranı %10’a indirilmiştir. 8/4/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/111 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere, bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranları indirilmiştir. 8/4/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/112 2810 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 1 Ay Daha Uzatılmıştır. 8/4/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/113 2811 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Akdi Fesih Yasağı ve İşverenin İşçiyi Ücretsiz İzine Çıkarabilmesine İlişkin Süre Bir Ay Daha Uzatılmıştır. 8/4/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/109 7252 Sayılı Kanun ile İstihdama İlişkin Sağlanan Destek ve Teşvikler 7/29/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/108 50’den Az Çalışanı Olan ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu 31.12.2023 Tarihine Ertelenmiştir. 7/28/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/107 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır 7/24/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/106 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Geri Kazanım Katılım Payı Uygulaması ve Beyanı 7/20/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/105 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma 7/14/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/104 2020 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,10 olarak tespit edilmiştir. 7/13/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/103 2020 Yılı Mali Tatil Uygulaması ve Temmuz/2020 Dönemi Vergi Takvimi 7/8/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/102 01/07/2020 – 31/12/2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı 7/7/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/101 1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerin e-Arşiv Fatura portalına erişimi hakkında GİB tarafından duyuru yayınlanmıştır. 7/3/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/100 2020/II. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri 7/3/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/99 Mücbir Sebep Hali Sona Eren Mükelleflerin 01.07.2020 Tarihinden İtibaren Kısmi KDV Tevkifatı Uygulaması Zorunluluğu 7/1/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/98 2707 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Akdi Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Süresi Bir Ay Daha Uzatılmıştır. 6/30/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/97 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kısa Çalışma Ödeneği Süresi 1 Ay Daha Uzatılmıştır. 6/29/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/96 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Haftalık Veri Formuna İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Yayınlanmıştır. 6/24/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/95 Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından VERBİS’e Kayıt Süreleri Uzatılmıştır. 6/24/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/94 Yurt dışı ve yurt içi varlıklar için varlık barışı düzenlemesi hükümlerinden yararlanma süresi 30.06.2020 tarihinde sona ermektedir. 6/22/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/93 1 Temmuz 2020 Tarihinde e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 6/15/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/92 Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 9 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 10 olarak değişmiştir. 6/14/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/91 1 Temmuz 2020 Tarihinde e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu 6/10/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/90 2019 Yılına İlişkin Olarak Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki 6/9/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/89 Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek APHB'lerin Kuruma Gönderilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Yeni Düzenleme Yapılmıştır. 6/2/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/88 Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin GİB Duyurusu 6/2/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/87 Hatalı teşvik kayıtlarının düzeltilmesinde süre 2021/Ocak dönemine uzatıldı. 6/1/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/86 7194 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Bazı Düzenlemelere İlişkin 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 6/1/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/85 Vergiye uyumlu mükellefler için geçerli olan indirimin uygulamasında 7194 sayılı kanun ile yapılan değişikliğe ilişkin olarak 312 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır. 6/1/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/84 Mücbir Sebep kapsamında olmayan mükelleflerden aylık tercihte bulunanlar için Şubat/2020 dönemi ile üç aylık tercihte bulunanlar için Ocak-Şubat-Mart/2020 dönemleri e-Defterlerinin “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 19 Haziran 2020 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır 5/29/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/83 Vergi Levhası Bulundurma Zorunluluğu ve 2019 Yılına İlişkin Vergi Levhasının Alınma Süresi 5/28/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/82 Kambiyo işlemlerinde satış tutarı üzerinden binde 2 olarak uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı, 2568 Sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile 24.05.2020 tarihinden itibaren %1 olarak yeniden belirlenmiştir. 5/27/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/81 2020 yılına ilişkin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin ilk taksit ödeme süreleri 5/26/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/80 Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin, 2019 yılına ilişkin olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Mayıs ayı sonuna kadar vermeleri geren raporların teslim süresi, 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 5/20/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/79 Kâr Payı Dağıtımı Kısıtlamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır 5/17/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/78 2537 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı Tütün Mamullerinin Asgari Maktu ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmiştir. 5/13/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/77 2020 I. Geçici Vergi Dönemi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. 5/12/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/76 2020 Yılı Ayları İçin Belirlenen Asgari Ücret Desteğinin 602 Hesapta Gelir Olarak Kayda Alınması Zorunluluğu 5/11/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/75 Yayımlanan 2501 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar için talep edilmesi halinde 1 yıla kadar ilave süre alınabilmesi imkanı getirilmiştir. 5/10/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/74 2020/I. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri 5/7/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/73 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Ek Duyuru 5/6/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/72 Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasına İlişkin Olarak 32 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 5/5/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/71 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz Yayımlanmıştır. 5/4/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/70 Covid-19 Salgın Hastalığı Sebebi ile Bazı Yasal Sürelerin Durdurulması 15.06.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 5/3/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/69 Gelir İdaresi Başkanlığı -E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu 4/29/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/68 Ramazan Ayı Dolayısıyla Personele Yapılan Yardımların Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi 4/27/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/67 2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. 4/26/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/66 Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar SGK Tarafından Belirlenmiştir. 4/25/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/65 Bireysel Emeklilik Sistemine(BES) Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri İçin Devlet Katkısı Oranı %10 olarak belirlenmiştir. 4/25/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/64 Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yapılan Düzenlemelere İlişkin Özet Tablo 4/23/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/63 2020/Mart Ayına İlişkin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Son Verilme Süresi 27.04.2020 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır. 4/22/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/62 2020/Şubat ve 2020/Mart dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2020 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. 4/21/2020
Bilgilendirme Notu YMM-2020/61 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ilişkin olarak, Defter-Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin uzatılması 4/20/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/60 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. 4/17/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/59 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Düzenlemeleri 4/16/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/58 Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükellefler ile İlgili Uygulama İç Genelgesi Yayımlanmıştır. 4/7/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/57 Sermaye şirketlerinin 2020 Yılında Gerçekleştireceği Genel Kurul Toplantılarında Gündeme Alınacak Nakit Kâr Payı Dağıtımı Kararları 4/6/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/56 Pilot İller Dışında Kalan İllerde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MUH-SGK) Uygulamasına Geçiş 01.07.2020 Tarihine Ertelenmiştir. 4/4/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/54 01.04.2020 Tarihinden İtibaren Uygulanacak KDV Tevkifat Oranları 4/3/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/55 Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerin Mart-Nisan-Mayıs Aylarına İlişkin Sigorta Primi Ödeme Süreleri Ertelenmiştir. 4/3/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/53 Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Ertelenen Vergi Beyannamelerinin Verilmesinde ve Muhasebeleştirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 4/2/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/52 Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyasına yapılan bağışların vergi kanunları karşısındaki durumu 4/1/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/51 Mücbir Sebep Nedeniyle KDV Kanununun 11/1-c Maddesi Kapsamında İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlandı 4/1/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/50 Mücbir Sebep Halinde Bulunan Mükelleflerin Kısmi Tevkifat Kapsamındaki Alımlarında KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır 3/31/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/49 İşverenin Korona Virüs Hastalığına (Kovid-19) Yakalanan İşçi Nedeniyle İle İş Kazası Bakımından Sorumlu Olabileceği 3/31/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/48 Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletilmiştir. 3/30/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/47 İnteraktif Vergi Dairesi Sisteminden 518 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu 3/29/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/46 7226 Sayılı Kanun ile Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları Kolaylaştırıldı 3/28/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/43 2301 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kolalı gazozlar ve bazı tütün mamullerinin ÖTV oranları ve asgari maktu ÖTV tutarları Yeniden Belirlenmiştir. 3/26/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/45 Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının İbraz Süresinin Uzatılması 3/26/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/44 2020 yılı Ocak ila Aralık Ayların Uygulanacak SGK Prim Desteği Tutarı (Asgari Ücret Desteği Tutarı) 3/26/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/41 Koronavirüs Salgınından ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirlerden Doğrudan Etkilenen Mükelleflerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. 3/25/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/42 25.03.2020 tarihinde TBMM'de kabul edilen 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükümleri (Henüz Resmi Gazete'de yayımlanmamıştır) 3/25/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/40 Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu - Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında 3/24/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/36 01.04.2020 tarihinden itibaren, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine, 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %1 KDV oranı uygulanacaktır. 3/23/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/37 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hk. 3/23/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/38 Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması 3/23/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/39 Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile "Form Ba-Bs" Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin/e-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı. 3/23/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/35 Geri Kazanım Katılım Payı Beyanlarında Dönemi Değişikliği Yapılmış ve Buna Bağlı Olarak Beyanname Verilme Süreleri Uzatılmıştır. 3/22/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/34 Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) İle Etkin Mücadele Kapsamında Alınan Bazı Tedbirler Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu 3/20/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/33 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. 3/17/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/32 7 Seri No'lu ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler - "Özel Teminat Sertifikası (ÖTS)" Uygulaması 3/9/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/31 Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulanmasına İlişkin Olarak 517 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yer Verilen Usul ve Esaslar 3/8/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/30 31 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile bazı teslimlerde uygulanacak KDV Tevkifat Oranı değiştirilmiştir. 3/4/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/29 2178 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı mallarda (benzin ve motorin) uygulanacak ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmiştir. 3/2/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/28 2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. 2/28/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/27 Bazı illerde uygulanan ilave altı puanlık SGK işveren teşviki uygulama süresi 2137 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 2/24/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/26 7221 Sayılı Kanun İle Değerli Konut Vergisi Uygulamasında Yapılan Değişiklikler 2/21/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/25 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Geri Kazanım Katılım Payı Uygulaması ve Beyanı 2/20/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/24 30 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Düzenlemeleri 2/17/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/23 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına Geçiş 01.03.2020 Tarihine Ertelenmiştir. 2/10/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/22 Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme ve ödeme süresi uzatılmıştır. 2/9/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/21 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında GİB Duyurusu 2/4/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/20 Motorinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Yeniden Belirlenmiştir. 1/30/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/19 Elazığ ve Malatya İllerinde Vergi Kanunlarının Uygulaması Bakımından 3 Ay Süreyle Mücbir Sebep İlan Edilmiştir. 1/28/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/18 516 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği-2019 Yılı İçin Yapılacak Değerlemede Esas Alınacak Kurlar 1/24/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/17 Nakit Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Uygulamasında Dikkate Alınacak 2019 Yılı Oranı 1/23/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/16 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Yayınlanan 16 Ocak 2020 Tarihli İhracat Genelgesi 1/22/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/15 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzları 1/21/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/14 Mükellefler adına Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilmesi için "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk" veya "Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmeleri" hakkında GİB Duyurusu 1/20/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/13 2020 Hesap Dönemi E-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu 1/17/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/12 Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Yapılan Değişiklikler 1/16/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/11 İhracata İlişkin Fatura Tarihinin 2019 ve Gümrük Beyannamesi Kapanış Tarihinin 2020 Olması Durumu İle İlgili Hatırlatma 1/15/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/10 Mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması ve bu şifre ile 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi hk. 1/14/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/9 Bazı Mükelleflere NİHAİ TÜKETİCİ Açıklaması İle E-Arşiv Fatura Düzenleme İmkanı Getirilmiştir. 1/13/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/8 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında SGK Duyurusu 1/9/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/7 2019 Yılında Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayına İlişkin Hatırlatma 1/8/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/6 01/01/2020 - 30/06/2020 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı 1/7/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/5 Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık faaliyetinde bulunanların bu faaliyetlerine ilişkin satışlarında fatura düzenleme sınırı 1/6/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/4 5000 / 30.000 TL ve Üzeri Düzenlenecek e-Arşiv Faturalar Hakkında GİB Duyurusu 1/3/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/3 32 Sayılı Karara İlişkin 2019-32/56 Nolu Tebliğ-İhracat Bedellerinin En Az %80'inin Bankalara Satış (Türk Lirasına Çevrilme) Zorunluluğu Kaldırılmış Olup, İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye'ye Getirilme Zorunluluğu İse Devam Etmektedir. 1/3/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/2 1994 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı - 02.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere bazı malların (tavuk yumurtası, balık ve bazı mobilya ürünlerinin) tesliminde KDV oranı yeniden belirlenmiştir. 1/3/2020
Vergi Sirküleri YMM-2020/1 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Alkollü İçecekler ile Tütün Mamullerinde ÖTV artışı uygulanmayacaktır. 1/2/2020
Bilgilendirme Notu 30923 E-Fatura ve E-Arşiv Kullanan Mükelleflerin 2020 Yılında Düzenleyecekleri İlk Faturaların 3 Haneli Birim Kodu ve 13 Haneli Sıra Numarası Hakkında Önemli Hatırlatma 12/31/2019
Vergi Sirküleri 30991 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenen vergi/ceza, had, miktar ve oranları 12/31/2019
Vergi Sirküleri 2019/IV 2019/IV. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri 12/31/2019
Vergi Sirküleri 30836 1948 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı - Yurt Dışı ve Yurtiçi Varlıklar İçin Varlık Barışı Düzenlemesinin Süresi 6 ay daha (30/06/2020 tarihine kadar) uzatılmıştır. 12/30/2019
Vergi Sirküleri 30994 1947 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı - % 2 olarak uygulanan gecikme zammı , pişmanlık zammı ve gecikme faizi oranları 30.12.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 1,6 olarak değişmiştir. 12/30/2019
Vergi Sirküleri 1950 1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı-İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin iadesi imkanı getirilmiştir. 12/30/2019
Vergi Sirküleri 6698 KVKK DUYURU - VERBİS'E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA 12/27/2019
Vergi Sirküleri 30923 GİB - 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği Uygulamasına İlişkin Çok Sorulan Sorular ve Cevabı 12/26/2019
Vergi Sirküleri 30988 Sanayi Sicil Belgesini Haiz KDV Mükelleflerine Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde Uygulanan KDV İstisnasının Süresi 31/12/2022 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 12/25/2019
Vergi Sirküleri 6698 VERBİS'e Kayıt Süreleri Hakkında Hatırlatma - (Bazı mükellefler için 31/12/2019 son tarih olmaktadır.) 12/25/2019
Vergi Sirküleri 30985 Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 12,75 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 13,75 olarak değişmiştir. 12/23/2019
Vergi Sirküleri 30987 512 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği - 2019 yılı için yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir. 12/23/2019
Vergi Sirküleri 30987 1839 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı - 2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme %12 olarak belirlenmiştir. 12/23/2019
Vergi Sirküleri 509 1.1.2020 Tarihi İtibariyle E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında GİB Duyurusu 12/23/2019
Bilgilendirme Notu 30923 GİB Duyurusu - Sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden komisyoncu ve tüccarların e-belge ve e-defter uygulamalarına geçişi hk. 12/23/2019
Bilgilendirme Notu 30923 e- Arşiv Fatura Mükellefi Olmayan Mükelleflerin 5.000 ve 30.000 TL'yi Aşan Faturalarını 01.01.2020 Tarihinden İtibaren e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlemelerine İlişkin GİB Duyurusu 12/16/2019
Bilgilendirme Notu 2020-1 GİB Duyuru - 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatları Hk. 12/16/2019
Bilgilendirme Notu 6183 01.01.2020 Tarihinden İtibaren Bankalar Vasıtasıyla Yapılacak Vergi Tahsilatları Hk. 12/16/2019
Bilgilendirme Notu 6102 Anonim ve Limited Şirketlerin 2020 Yılında Kullanacakları Defterler ve Tasdik Süreleri 12/13/2019
Bilgilendirme Notu 454 2020 Yılı için e-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye kullanma zorunluluğu 12/13/2019
Bilgilendirme Notu 20183 KDV Genel Uygulama Tebliği 12/13/2019
Bilgilendirme Notu 530210 Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat bedelleri 12/13/2019
Bilgilendirme Notu 7194 7194 Sayılı Kanunla yapılan düzenleme ve değişiklikler 12/9/2019
Bilgilendirme Notu 512564 İhracat Genelgesinde Değişiklik - Peşin döviz tahsil edilen ihracat bedellerinin DAB'a bağlanması uygulamasında değişiklik yapılmıştır. 12/5/2019
Bilgilendirme Notu 30836 309 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği - Gelir Vergisinde Hasılat Esaslı Kazanç Tespitinin Usul ve Esasları Belirlendi 12/4/2019
Bilgilendirme Notu 2019-12 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN GİB DUYURUSU 11/29/2019
Vergi Sirküleri 2019-1 Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Sirküler Yayımlandı. 11/14/2019
Bilgilendirme Notu 30016 1770 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı - ihracat yapan firmaların yetkililerine hususi damgalı pasaport vermek için aranan asgari yıllık ortalama ihracat tutarı “1 milyon ABD Doları” tutarından “500 bin ABD Doları” tutarına düşürülmüştür. 11/12/2019
Vergi Sirküleri 30942 Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura Kapsamında Yapılan Satışlara İlişkin 28 No.lu KDV Tebliği Yayımlandı. 11/11/2019
Vergi Sirküleri 468620 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik- Yabancı ortaklardan ileride gerçekleştirilecek sermaye artışı için de şirket hesabına yatırılan tutarların sermayeye ilave edilme işlemin en geç 3 ay içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 11/11/2019
Vergi Sirküleri 7183 1 Sıra No.lu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği - Turizm Payı Beyannamesi hk. 11/4/2019
Vergi Sirküleri 120 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır. 11/1/2019
Vergi Sirküleri 509 509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği - Elektronik Belge Uygulamaları Hk. 10/28/2019
Vergi Sirküleri 201936 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) yayınlanmıştır. 10/22/2019
Vergi Sirküleri 2019240 510 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - Adres değişikliğine ilişkin bildirim İşlemleri hk. 10/22/2019
Vergi Sirküleri 30923 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511) - e-Tebligat uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştır. 10/22/2019
Vergi Sirküleri 30923 3 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği - E-Deftere Geçiş Zorunluluğu ve 01.01.2020 tarihinden itibaren e-defter berat süreleri hk. 10/22/2019
Bilgilendirme Notu 2019-27 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) yayınlanmıştır. 10/17/2019
Vergi Sirküleri 2019899 Hareketleri Genelgesinde Değişiklik - Yurt Dışından Kredi Alınması 10/15/2019
Vergi Sirküleri 2019-342 Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 17,25 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 18,25 olarak değişmiştir. 10/11/2019
Vergi Sirküleri 2019-298 e-Defter Uygulama Kılavuzu V 1.7 10/9/2019
Vergi Sirküleri 220572 Fwd: 1424 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı-4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara muadili bazı tütün mamullerinin vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir 9/26/2019
Vergi Sirküleri 220573 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 6) 9/26/2019
Vergi Sirküleri 220574 İhracat Bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye'ye getirilmesi ve %80'inin bankaya bozdurması (DAB alınması) zorunluluğunun süresi 1 yıldan 18 aya çıkartılmıştır. (Tebliğ No: 2019-32/55) 9/26/2019
Vergi Sirküleri 220575 04/09/2019 tarih ve 51592363-010.07.01-E.12737458 sayılı SGK Genel Yazısı- Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması İmkanı Hk. 9/26/2019
Vergi Sirküleri 220576 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik - Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) Kapsamında Kullanılabilecek Döviz Kredisi Tutarı Hk 9/26/2019
Vergi Sirküleri 220577 1542 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı - 2711.12 G.T.İ.P. Numaralı "(Sıvılaştırılmış) Propan" Tesliminde ÖTV Değişikliği Hk. 9/26/2019
Bilgilendirme Notu 220571 Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmıştır. 8/19/2019
Bilgilendirme Notu 30844 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulama Başlangıcı 01/01/2020 tarihine ertelenmiştir. -- Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6) 8/19/2019
Bilgilendirme Notu 7186 7186 Sayılı Kanun ile Yapılan Bazı Düzenleme ve Değişiklikler Hk. 8/19/2019
Bilgilendirme Notu 1314 1314 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar) 8/19/2019
Bilgilendirme Notu 7183 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun - Turizm Payı Oranı, Beyanı ve Ödemesi Hk 8/19/2019
Bilgilendirme Notu 26890 2019/II. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri 8/19/2019
Bilgilendirme Notu 1266 05/09/2018 tarihinden itibaren % 2 olarak uygulanan gecikme zammı , pişmanlık zammı ve gecikme faizi oranları 01.07.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 2,5 olarak değişmiştir. Tarih: 19 Ağustos 2019 10:16:16 GMT+3 8/19/2019
Bilgilendirme Notu 27998389 01/07/2019 - 31/12/2019 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı 6.379,86.-TL olmuştur. 8/19/2019
Bilgilendirme Notu 30858 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 6) 8/19/2019
Bilgilendirme Notu 30859 1424 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı-4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara muadili bazı tütün mamullerinin vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir 8/19/2019
Bilgilendirme Notu 30836 : Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 8/5/2019
Bilgilendirme Notu 30844 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulama Başlangıcı 01/01/2020 tarihine ertelenmiştir. -- Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6) 7/29/2019
Bilgilendirme Notu 1314 1314 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar 7/19/2019
Vergi Sirküleri 404 İhracat Genelgesinde Değişiklik - İhracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin alışı yapılmaksızın başka bir hesaba transfer edilmesi halinde, söz konusu bedelin ihracat bedeli olarak kabul edilmesinin şartlarında değişiklik 6/27/2019
Vergi Sirküleri 402 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu-Limited şirketin vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediği hk. 6/24/2019
Vergi Sirküleri 402 Anayasa Mahkemesi Sermaye Şirketlerinin Zamanaşımına Uğramış Borçları Niteliğinde Olan Menfaat ve Bedellerin Devlete İntikalini Öngören Yasal Düzenlemeyi İptal Etti 6/24/2019
Bilgilendirme Notu 2018/136 Anayasa Mahkemesi Sermaye Şirketlerinin Zamanaşımına Uğramış Borçları Niteliğinde Olan Menfaat ve Bedellerin Devlete İntikalini Öngören Yasal Düzenlemeyi İptal Etti 6/24/2019
Vergi Sirküleri 401 İhracat Genelgesinde Değişiklik 6/20/2019
Vergi Sirküleri 400 2018 Yılına İlişkinin Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki 6/14/2019
Vergi Sirküleri 30761 7176 Sayılı Kanun'un 19 uncu maddesi ile 7103 Sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde yer alan hurdaya çıkarılan araçlar ile ilgili terkin edilecek 10.000.-TL'lik ÖTV üst sınır tutarı 6/13/2019
Vergi Sirküleri 1106 2019/1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı - Kambiyo muamelelerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti 5/16/2019
Vergi Sirküleri 396 Ramazan ayı dolayısıyla şirket personeline yapılan yardımların vergisel yönden değerlendirilmesi 5/10/2019
Vergi Sirküleri 392 2019 Yılına İlişkin Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin İlk Taksit Ödeme Süreleri 5/6/2019
Vergi Sirküleri 393 Ocak/2019 Döneminden İtibaren E-Defter Beratları İle Birlikte "Defter Raporu Beratı" da GİB'e yüklenecektir. 5/6/2019
Vergi Sirküleri 30761 1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı - Bazı Mal ve Hizmetlerin KDV oranları ile ÖTV oranlarında değişiklik yapılmış ve alınan araç matrahına göre belirlenen hurda indiriminde yeni araç alım matrahları yeniden belirlenmiştir. 5/2/2019
GİB Haberler 1015 1015 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı - 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hk. 5/1/2019
Vergi Sirküleri VUK-116 / 2019-6 30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır. 4/29/2019
Vergi Sirküleri - Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi 2019/1 - Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5'lik Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi Uygulaması Hk. 4/17/2019
Vergi Sirküleri 382 İhracat Genelgesinde Değişiklik - 5.000 ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbest bırakılmıştır. 4/8/2019
Vergi Sirküleri 383 2018 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesine İlişkin Bazı Hatırlatmalar 4/8/2019
Vergi Sirküleri 391 1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği - Plastik Poşet Beyanı Usul ve Esasları 4/8/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB - 44 115 nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır. 3/29/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB - 43 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı 3/23/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB - 41 Yasal Süresi Dışında Düzenlenen Aylık Prim Hizmet Belgeleri SGK'ya Elektronik Olarak Verilebilmesi 3/22/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB - 42 Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Cumhurbaşkanı Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 843) 3/22/2019
Vergi Sirküleri 2019-40-307 2019-40-307 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 3/15/2019
Vergi Sirküleri 2019-39-306 2019-39-306 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 3/15/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB - 38 İnteraktif Vergi Dairesi Vergiye Uyumlu Mükellef Sorgulaması 3/13/2019
GİB Haberler 02 Temel Senaryoda Düzenlenen e-Faturaların İptaline İlişkin "E-Fatura İptal Portalı" oluşturulmuştur. 3/7/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-36 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-32/34)’DE 16/11/2018 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ OLARAK SIKÇA SORULAN SORULAR 3/4/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-37 İhracat Bedellerinin 180 gün içerisinde Türkiye'ye getirilmesi ve %80'inin bankaya bozdurması (DAB alınması) zorunluluğunun süresi 6 aydan 1 yıla çıkartılmıştır. (Tebliğ No: 2019-32/53) 3/4/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-31 Açıklamalı KDV, Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Önemli Değişiklik Duyurusu 2/26/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-30 25/2/2019 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin süresi uzatıldı 2/25/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-28 Tüm basılı kitap ve süreli yayınların (1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç) teslimi KDV'den istisna edilmiştir. 2/22/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-29 7166 Sayılı Kanun - Geri Kazanım Paylarının Beyanı (Plastik Poşet Beyanı) ve Ödeme Süreleri ile Beyannamenin Verileceği Makamda Yapılan Değişiklikler Hk. 2/22/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-25 KDV, Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Önemli Değişiklik Duyurusu 2/20/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-21 Hazine ve Maliye Bakanlığı/Sigortacılık Genel Müdürlüğü-Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu 2/19/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-27 Konkordato Sürecinde (geçici mühlet, kesin mühlet, konkordatonun reddi, konkordato projesinin tasdiki gibi) Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması 2/18/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-17 2018/IV. Geçici Vergi Dönemi çalışmalarında esas alınacak süre, faiz oranı ve döviz kuru değerleri 2/18/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-16 Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ 2/18/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-20 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan Mükelleflere Duyuru 2/18/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-19 PTT'den Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine ilişkin olarak yapılan Duyuru 2/18/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-14 09.01.2018 tarihli Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 2/17/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-15 Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Yapılan Değişiklik 2/17/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-18 7161 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Düzenlemeleri 2/17/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-10 Elektronik Tebligat Yönetmeliği Uygulamasıyla İlgili PTT Tarafından Yapılan Duyuru 2/16/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-13 04.01.2019 Tarihli SGK Genel Yazısı - Nevi Değişikliği-Devir-İntikal ve Aracı Giriş İşlemlerinin İnternet Ortamından Gönderilmesi Hk. 2/16/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-09 01/01/2019 - 30/06/2019 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 2/15/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-08 Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 2/14/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-07 2019 Yılı İçin İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı ile İlgili Sınır 2/13/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-05 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Sıra No: 305) 2/12/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-06 Kamuya Ait Tebliğlerin Gerçek ve Tüzel Kişilere Elektronik Yolla Yapılması Zorunluluğu 2/12/2019
Vergi Sirküleri 2018-S-71 2019 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları 2/10/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-04 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 504) 2/10/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-03 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63) 2/9/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-01 31.03.2019 tarihine kadar uygulanmak üzere CB Kararları ile bazı mal teslimlerinde KDV, ÖTV ve tapu harcı indirimi yapılmıştır. 2/8/2019
Vergi Sirküleri 2019-MB-02 2018 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi Döviz Kurları 2/8/2019
Vergi Sirküleri S-80 Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı 2/7/2019
Vergi Sirküleri S-79 7143 SAYILI KANUN ÖDEME SÜRESİ UZATIMI 2/6/2019
Vergi Sirküleri S-78 1.1.2019 Tarihi İtibariyle E-Fatura, E-Arşiv Fatura Ve E-Defter Uygulamaları 2/5/2019
Vergi Sirküleri S-75 SGK İşveren Teşvik Süre Uzatımı 2/4/2019
Vergi Sirküleri S-77 1 No.lu KDV Beyannamesi ve ÖTV-1 Beyannamesinde Değişiklik 2/4/2019
Vergi Sirküleri S-74 Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisi 2/3/2019
Vergi Sirküleri S-76 2019 Asgari Ücret SGK Prim Tavan Taban Ve AGİ 2/3/2019
Vergi Sirküleri S-73 KDV Oran Değişikliği 2/2/2019
Vergi Sirküleri S-80 Yeniden Değerleme Oranı 2/1/2019
Vergi Sirküleri 231 E Fatura ve E Arşiv Kullanan Mükellefler İçin Önemli Hatırlatma! 12/31/2018
Vergi Sirküleri 241 01 Ocak 2019 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarı, SGK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları İle Asgari Geçim İndirimi Tutarları 12/27/2018
Vergi Sirküleri 229 GİB Duyuru 1 No.lu KDV Beyannamesi ve ÖTV 1 Beyannamesinde Değişiklik Hk. 12/26/2018
Vergi Sirküleri 238 503 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı-Bazı illerde uygulanan altı puanlık SGK işveren teşviki uygulama süresi hk 12/26/2018
Vergi Sirküleri 228 Özelge-7143 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi kapsamında yapılan imar barışına istinaden ödenen kayıt bedelinin, taşınmazın maliyetine eklenmesi gerektiği hk. 12/25/2018
Vergi Sirküleri 239 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere, internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmıştır. 12/19/2018
Vergi Sirküleri 240 475 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere Bazı mal ve hizmetlerin KDV oranlarında değişiklik 12/19/2018
Vergi Sirküleri 266 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 31 07 2018 tarihinde biten başvuru süreleri 12/15/2018
Vergi Sirküleri 294 5510 Sayılı Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik 12/12/2018
Vergi Sirküleri 290 EKONOMİK BEKLENTİ ANKETİ-2018 12/11/2018
Vergi Sirküleri 300 E-Fatura Kullanan Mükellefler İçin Önemli Hatırlatma 12/10/2018
Vergi Sirküleri 234 2019 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdik Zorunluluğu ve Tasdik Süresi 12/7/2018
Vergi Sirküleri 233 7143 Sayılı Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) Bentlerinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı 405) 11/30/2018
Vergi Sirküleri 235 2019 Yılında E-Defter E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Zorunluluğu 11/30/2018
Vergi Sirküleri 237 503 Sıra No'lu VUK Tebliği ile Yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak açıklanmıştır. 11/30/2018
Vergi Sirküleri 256 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi Uygulaması Hakkında Sirküler Yayınlandı 11/22/2018
Vergi Sirküleri 251 Döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme düzenlenmesi-Tebliğ No 2018-32_52 11/16/2018
Vergi Sirküleri 243 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI 11/15/2018
Vergi Sirküleri 249 Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2018 Yılına İlişkin 2. Taksit Ödeme Süreleri 11/15/2018
Vergi Sirküleri 236 2017 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Alacaklarının En Geç Kasım 2018 Dönemi KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir. 11/11/2018
Vergi Sirküleri 257 31.10.2018 Tarihinde Biten Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresi 31 12 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. 10/31/2018
Vergi Sirküleri 230 E-Arşiv Faturanın Raporlama Süresinde Değişiklik ! 10/30/2018
Vergi Sirküleri 232 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 30 Kasım 2018 10/30/2018
Vergi Sirküleri 245 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçiş süresi Amasya, Bartın ve Çankırı dışındaki il merkezi ve ilçelerinde bulunan mükellefler işverenler için 1 7 2019 tarihine ertelenmiştir. 10/27/2018
Vergi Sirküleri 246 Grup şirketlerin bankalardan kullanmış oldukları döviz kredilerinin diğer grup şirketlerine aktarılıp aktarılamayacağı hususu ile ortaklar ve diğer kişilerle olan dövizli borç-alacaklar 10/23/2018
Vergi Sirküleri 254 2018-III. Geçici Vergi Dönemi Değerleri 10/19/2018
Vergi Sirküleri 248 GİB BUYURU 7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU KAPSAMINDA PEŞİN ÖDEME VEYA 1. TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜN BUGÜN 10/15/2018
Vergi Sirküleri 255 140 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı - 7143 Sayılı Kanun kapsamında 01102018 (3092018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15102018 tarihine (bu tarih dâhil) k 10/15/2018
Vergi Sirküleri 252 Döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme düzenlenmesi-Tebliğ No 2018-32_51 10/9/2018
Vergi Sirküleri 244 ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin elektronik ortamda GİB'e bildirilme süresi 01 01 2019 tarihine ertelenmiştir. 10/1/2018
Vergi Sirküleri 247 GİB Hatırlatma Duyurusu 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Peşin Ödeme Veya 1. Taksit Ödemeleri İçin Son Gün 1 Ekim 2018 10/1/2018
Vergi Sirküleri 258 Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedelleri T 10/1/2018
Vergi Sirküleri 253 Bazı Araçların ÖTV Oranına Esas Matrah Limitlerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin132 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 9/24/2018
Vergi Sirküleri 267 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayınlanmış olup ilgili tebliğde sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve 9/15/2018
Vergi Sirküleri 265 7144 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmazlar İçin Yeniden Değerleme Yapılması Uygulaması İçin Son Tarih 30.09.2018 9/14/2018
Vergi Sirküleri 250 Döviz ve Dövize Endeksli Fatura Düzenlenmesi Hk. 9/13/2018
Vergi Sirküleri 260 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 20) 9/6/2018
Vergi Sirküleri 271 19 10 2010 tarihinden itibaren % 1,40 olarak uygulanan gecikme zammı , pişmanlık zammı ve gecikme faizi oranları 05 09 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 2 olarak değişmiştir. 9/5/2018
Vergi Sirküleri 242 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi 9/4/2018
Vergi Sirküleri 259 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No 2018 32 48) İhracatçıya, ihracat bedellerini Türkiye'ye getirme zorunluluğu gelmiştir. 9/4/2018
Vergi Sirküleri 261 KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 9/3/2018
Vergi Sirküleri 263 HATIRLATMA NOTU 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GELİR, KURUMLAR VE KDV YÖNÜNDEN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI SÜRESİ 31 08 2018 TARİHİNDE SONA ERMEKTEDİR. 8/31/2018
Vergi Sirküleri 264 Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. 8/27/2018
Vergi Sirküleri 302 2017-IV Geçici Vergi Dönemi Değerleri 8/15/2018
Vergi Sirküleri 289 HATIRLATMA Anonim ve Limited şirketlerce 2017 Aralık Ayı Defter Beratları Nisan 2018 Sonuna Kadar Alınabilecektir.(2017 yılı e defter kapanış tasdiki için son süre 30 04 2018 tarihidir.) 8/10/2018
Vergi Sirküleri 262 Kamuya olan borçlara ilişkin 7143 Sayılı Kanun Hükümlerine göre yapılandırma başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27 08 2018 tarihine (Bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır. 7/31/2018
Vergi Sirküleri 268 2018-II. Geçici Vergi Dönemi Değerleri 7/17/2018
Vergi Sirküleri 269 500 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği-Taşınmazlar İçin Yeniden Değerleme Yapılması 7/6/2018
Vergi Sirküleri 270 304 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği-Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması 7/6/2018
Vergi Sirküleri 272 01 07 2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 7/5/2018
Vergi Sirküleri 277 Bilgilendirme Şubat 2018 Dönemi e-Defterlerin Oluşturulma, İmzalanması ve Beratlarının Yüklenme Süresi 8 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.Notu 5/25/2018
Vergi Sirküleri 283 494 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 5/25/2018
Vergi Sirküleri 284 23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerin 5/20/2018
Vergi Sirküleri 279 2018_11750 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 5/11/2018
Vergi Sirküleri 281 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi 17 Mayıs 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. 5/11/2018
Vergi Sirküleri 274 SGK Potansiyel Teşvik Sorgulama Ekranı 5/10/2018
Vergi Sirküleri 276 Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2018 Yılına İlişkin İlk Taksit Ödeme Süreleri 5/10/2018
Vergi Sirküleri 273 Vergi Levhası Oluşturma ve Bulundurma Zorunluluğu 5/8/2018
Vergi Sirküleri 278 2018-I. Geçici Vergi Dönemi Değerleri 4/26/2018
Vergi Sirküleri 282 2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresi 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar, 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar yüklenmesi gereken e-defter berat yükleme süresi 04 Haziran 2018 ta 4/20/2018
Vergi Sirküleri 280 2018_11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 4/18/2018
Vergi Sirküleri 295 2017 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Hatırlatmalar 4/9/2018
Vergi Sirküleri 292 7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4/6/2018
Vergi Sirküleri 275 Hatırlatma Notu SGK prim teşvik ve desteklerinden geriye dönük yararlanmak için başvuru süresi 31 05 2018 tarihinde sona ermektedir. 3/27/2018
Vergi Sirküleri 285 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. 3/23/2018
Vergi Sirküleri 293 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3/10/2018
Vergi Sirküleri 286 PERAKENDE MAL VE HİZMET SATIŞLARINDA KULLANILAN SATIŞ UYGULAMA YAZILIMLARIGİB Bilgilendirme ÖKC 3/6/2018
Vergi Sirküleri 297 492 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2/28/2018
Makaleler 07 E-Fatura Kullanan Mükellefler İçin Önemli Hatırlatma 2/19/2018
Makaleler 08 Hatırlatma-İhracata ilişkin fatura tarihinin 2017 ve ihracat kapanış tarihlerinin 2018 Olması Durumu Hk. 2/19/2018
Makaleler 09 Trafiğe ilk defa kayıt ve tescil edilecek binek otomobillerin alımında uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranının belirlenmesinde esas alınan vergisiz fiyat (ÖTV matrahı) aralıkları yeniden belirlenmiştir. 2/19/2018
Makaleler 10 17 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 2/19/2018
Makaleler 11 491 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ Eki Liste 2/19/2018
Makaleler 12 492 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2/19/2018
Makaleler 13 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. 2/19/2018
Makaleler 14 2017 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Hatırlatmalar 2/19/2018
Makaleler 15 2018_11542 Say.Bakanlar Kurulu Kararı_ÖTV Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV Tutarları ile Oranlarında Değişiklik 2/19/2018
Makaleler 16 5510 Sayılı Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik 2/19/2018
Makaleler 17 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2/19/2018
Makaleler 18 7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2/19/2018
Makaleler 19 Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Yapılan Değişiklik. 2/19/2018
Makaleler 20 EKONOMİK BEKLENTİ ANKETİ-2018 2/19/2018
Makaleler 21 HATIRLATMA Anonim ve Limited şirketlerce 2017 Aralık Ayı Defter Beratları Nisan 2018 Sonuna Kadar Alınabilecektir.(2017 yılı e defter kapanış tasdiki için son süre 30 04 2018 tarihidir.) 2/19/2018
Makaleler 22 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 201811333 (Denizaltı karayolu tünellerinin geçiş ücretlerindeki KDV oranı % 18'den 2/19/2018
Makaleler 23 Nakdi sermaye artırımı nedeniyle kurumlar vergisi indirim uygulaması hesabında dikkate alınacak faiz oranı 2/19/2018
Makaleler 24 PERAKENDE MAL VE HİZMET SATIŞLARINDA KULLANILAN SATIŞ UYGULAMA YAZILIMLARIGİB Bilgilendirme ÖKC 2/19/2018
Makaleler 25 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. 2/19/2018
Makaleler 26 23 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerin 2/19/2018
Makaleler 27 494 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2/19/2018
Makaleler 28 495 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2/19/2018
Makaleler 29 496 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2/19/2018
Makaleler 30 2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresi 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar, 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar yüklenmesi gereken e-defter berat yükleme süresi 04 Haziran 2018 ta 2/19/2018
Makaleler 31 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi 17 Mayıs 2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. 2/19/2018
Makaleler 32 2018-I. Geçici Vergi Dönemi Değerleri 2/19/2018
Makaleler 33 Bilgilendirme Şubat 2018 Dönemi e-Defterlerin Oluşturulma, İmzalanması ve Beratlarının Yüklenme Süresi 8 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.Notu 2/19/2018
Makaleler 34 Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2018 Yılına İlişkin İlk Taksit Ödeme Süreleri 2/19/2018
Makaleler 35 Hatırlatma Notu SGK prim teşvik ve desteklerinden geriye dönük yararlanmak için başvuru süresi 31 05 2018 tarihinde sona ermektedir. 2/19/2018
Makaleler 36 Vergi Levhası Oluşturma ve Bulundurma Zorunluluğu 2/19/2018
Makaleler 37 18 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2/19/2018
Makaleler 38 497 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2/19/2018
Makaleler 39 498 SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2/19/2018
Makaleler 40 2017 Yılında Kullanılan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikine İlişkin Hatırlatma 2/19/2018
Makaleler 41 2018 Yılı Asgari Ücret Desteği 2/19/2018
Makaleler 42 2018_11597 Sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı 2/19/2018
Makaleler 43 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 İnci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ 2/19/2018
Makaleler 44 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir, Kurumlar Vergisi ve KDV Matrah Artırımı 2/19/2018
Makaleler 45 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 2/19/2018
Makaleler 46 7143 Sayılı Kanun-Defter Kayıtlarında Yer Almayan Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyanı ile Yurt Dışından Elde Edilen Bazı Kazançlara Geçici İstisna Uygulaması 2/19/2018
Makaleler 47 7143 Sayılı Kanun-Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlara İlişkin Kayıtların Düzeltilmesi 2/19/2018
Makaleler 48 7143 Sayılı Kanun-Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Alacakların Beyan Hükümleri 2/19/2018
Makaleler 49 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik_Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 2/19/2018
Makaleler 50 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Haziran 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. 2/19/2018
Makaleler 51 Ramazan Ayı Dolayısıyla Personele Yapılan Yardımların Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi 2/19/2018
Makaleler 52 Reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 18,50 olarak ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 19,50 olarak değişmiştir. 2/19/2018
Makaleler 53 SGK Genelgesi 2018_20-Asgari Ücret Desteği 2/19/2018
Makaleler 54 01 07 2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 2/19/2018
Makaleler 55 19 10 2010 tarihinden itibaren % 1,40 olarak uygulanan gecikme zammı , pişmanlık zammı ve gecikme faizi oranları 05 09 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 2 olarak değişmiştir. 2/19/2018
Makaleler 56 304 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği-Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması 2/19/2018
Makaleler 57 500 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği-Taşınmazlar İçin Yeniden Değerleme Yapılması 2/19/2018
Makaleler 58 2018-II. Geçici Vergi Dönemi Değerleri 2/19/2018
Makaleler 59 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayınlanmış olup ilgili tebliğde sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve 2/19/2018
Makaleler 60 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 31 07 2018 tarihinde biten başvuru süreleri 2/19/2018
Makaleler 61 7144 Sayılı Kanun Kapsamında Taşınmazlar İçin Yeniden Değerleme Yapılması Uygulaması İçin Son Tarih 30.09.2018 2/19/2018
Makaleler 62 Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos 2018 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır. 2/19/2018
Makaleler 63 HATIRLATMA NOTU 7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GELİR, KURUMLAR VE KDV YÖNÜNDEN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI SÜRESİ 31 08 2018 TARİHİNDE SONA ERMEKTEDİR. 2/19/2018
Makaleler 64 Kamuya olan borçlara ilişkin 7143 Sayılı Kanun Hükümlerine göre yapılandırma başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27 08 2018 tarihine (Bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır. 2/19/2018
Makaleler 65 KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 2/19/2018
Makaleler 66 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 20) 2/19/2018
Makaleler 67 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No 2018 32 48) İhracatçıya, ihracat bedellerini Türkiye'ye getirme zorunluluğu gelmiştir. 2/19/2018
Makaleler 68 Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedelleri T 2/19/2018
Makaleler 69 31.10.2018 Tarihinde Biten Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresi 31 12 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. 2/19/2018
Makaleler 70 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi Uygulaması Hakkında Sirküler Yayınlandı 2/19/2018
Makaleler 71 140 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı - 7143 Sayılı Kanun kapsamında 01102018 (3092018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15102018 tarihine (bu tarih dâhil) k 2/19/2018
Makaleler 72 2018-III. Geçici Vergi Dönemi Değerleri 2/19/2018
Makaleler 73 Bazı Araçların ÖTV Oranına Esas Matrah Limitlerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin132 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 2/19/2018
Makaleler 74 Döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme düzenlenmesi-Tebliğ No 2018-32_51 2/19/2018
Makaleler 75 Döviz cinsinden veya dövize endeksli sözleşme düzenlenmesi-Tebliğ No 2018-32_52 2/19/2018
Makaleler 76 Döviz ve Dövize Endeksli Fatura Düzenlenmesi Hk. 2/19/2018
Makaleler 77 Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2018 Yılına İlişkin 2. Taksit Ödeme Süreleri 2/19/2018
Makaleler 78 GİB BUYURU 7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU KAPSAMINDA PEŞİN ÖDEME VEYA 1. TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜN BUGÜN 2/19/2018
Makaleler 79 GİB Hatırlatma Duyurusu 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Peşin Ödeme Veya 1. Taksit Ödemeleri İçin Son Gün 1 Ekim 2018 2/19/2018
Makaleler 80 Grup şirketlerin bankalardan kullanmış oldukları döviz kredilerinin diğer grup şirketlerine aktarılıp aktarılamayacağı hususu ile ortaklar ve diğer kişilerle olan dövizli borç-alacaklar 2/19/2018
Makaleler 81 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçiş süresi Amasya, Bartın ve Çankırı dışındaki il merkezi ve ilçelerinde bulunan mükellefler işverenler için 1 7 2019 tarihine ertelenmiştir. 2/19/2018
Makaleler 82 ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin elektronik ortamda GİB'e bildirilme süresi 01 01 2019 tarihine ertelenmiştir. 2/19/2018
Makaleler 83 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI 2/19/2018
Makaleler 02 01 01 2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 2/14/2018
Makaleler 03 01 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarı, SGK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları İle Asgari Geçim İndirimi Tutarları 2/14/2018
Makaleler 04 2017 Yılında Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayına İlişkin Hatırlatma 2/14/2018
Makaleler 05 2017-IV Geçici Vergi Dönemi Değerleri 2/14/2018
Makaleler 06 2018 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi-Ceza Had, Miktar ve Oranları 2/14/2018
Vergi Sirküleri 296 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi 19 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. 2/12/2018
Vergi Sirküleri 288 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 201811333 (Denizaltı karayolu tünellerinin geçiş ücretlerindeki KDV oranı % 18'den 2/3/2018
Vergi Sirküleri 298 17 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 1/31/2018
Vergi Sirküleri 287 Nakdi sermaye artırımı nedeniyle kurumlar vergisi indirim uygulaması hesabında dikkate alınacak faiz oranı 1/30/2018
Vergi Sirküleri 291 Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Yapılan Değişiklik. 1/22/2018
Vergi Sirküleri 301 2018 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi-Ceza Had, Miktar ve Oranları 1/2/2018
Vergi Sirküleri 299 Trafiğe ilk defa kayıt ve tescil edilecek binek otomobillerin alımında uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranının belirlenmesinde esas alınan vergisiz fiyat (ÖTV matrahı) aralıkları yeniden belirlenmiştir. 1/1/2018
Vergi Sirküleri 303 01 01 2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 1/1/2018
Vergi Sirküleri 349 301 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 12/23/2017
Vergi Sirküleri 354 14 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 12/23/2017
Vergi Sirküleri 319 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçiş süresi Amasya, Bartın ve Çankırı dışındaki il merkezi ve ilçelerinde bulunan mükellefler işverenler için 1 7 2018 tarihine ertelenmiştir. 12/21/2017
Vergi Sirküleri 346 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 12/17/2017
Vergi Sirküleri 347 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 12/17/2017
Vergi Sirküleri 348 485 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 12/17/2017
Vergi Sirküleri 350 300 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 12/14/2017
Vergi Sirküleri 343 2016 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Alacaklarının En Geç Kasım 2017 Dönemi KDV Beyannamesi ile Talep Edilmesi Gerekmektedir. 12/11/2017
Vergi Sirküleri 311 299 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 12/6/2017
Vergi Sirküleri 351 299 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 12/6/2017
Vergi Sirküleri 325 En son 2 Ocak 2018 tarihinde ödenmesi gereken Kasım 2017 Dönemi SGK primleri ile Ertelenen Şubat 2017 Dönemi SGK Primlerinin Ödeme Tarihleri 26 12 2017 Olarak Değiştirilmiştir. 12/5/2017
Vergi Sirküleri 308 2018 Yılında E-Defter, E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Zorunluluğu 12/4/2017
Vergi Sirküleri 332 7061 Sayılı Kanun ile Bazı Vergi Kanununlarında Yapılan Değişiklikler 12/4/2017
Vergi Sirküleri 335 2018 Yılında E-Defter, E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Zorunluluğu 12/4/2017
Vergi Sirküleri 307 2018 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdik Zorunluluğu ve Tasdik Süresi 11/30/2017
Vergi Sirküleri 334 2018 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdik Zorunluluğu ve Tasdik Süresi 11/30/2017
Vergi Sirküleri 312 24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Kasım 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. 11/24/2017
Vergi Sirküleri 353 24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Kasım 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. 11/24/2017
Vergi Sirküleri 305 Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2017 Yılına İlişkin İkinci Taksit Ödeme Süreleri 11/15/2017
Vergi Sirküleri 327 Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2017 Yılına İlişkin İkinci Taksit Ödeme Süreleri 11/15/2017
Vergi Sirküleri 310 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir. 11/11/2017
Vergi Sirküleri 314 1 No'lu KDV Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında GİB Duyurusu 11/11/2017
Vergi Sirküleri 340 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir. 11/11/2017
Vergi Sirküleri 373 2017-11-Sayılı-SGK-Genelgesi 11/10/2017
Vergi Sirküleri 306 Bedelsiz İhracat Faturası Hakkında Duyuru 10/31/2017
Vergi Sirküleri 330 Bedelsiz İhracat Faturası Hakkında Duyuru 10/31/2017
Vergi Sirküleri 309 2017-III. Geçici Vergi Dönemi Değerleri 10/11/2017
Vergi Sirküleri 336 2017-III. Geçici Vergi Dönemi Değerleri 10/11/2017
Vergi Sirküleri 321 İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı Faturalarının E-Fatura Olarak Düzenlenmesi Uygulamasında Sık Sorulan Soruları 10/10/2017
Vergi Sirküleri 313 03 10 2017 Tarihli SGK Duyurusu Ertelenen Prim Borçları Hakkında ÖNEMLİDİR 10/3/2017
Vergi Sirküleri 358 03 10 2017 Tarihli SGK Duyurusu Ertelenen Prim Borçları Hakkında ÖNEMLİDİR 10/3/2017
Vergi Sirküleri 304 Yeni Nesil ÖKC Hk_483 No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 9/30/2017
Vergi Sirküleri 315 Yeni Nesil ÖKC Hk_483 No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 9/30/2017
Vergi Sirküleri 329 Belirlenmiş Alıcılara karşı Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde (2 10) olan KDV tevkifat Oranı 01 10 2017 tarihinden itibaren (3 10) olarak değiştirilmiştir. 9/27/2017
Vergi Sirküleri 226 4 Seri Nolu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği 9/26/2017
Vergi Sirküleri 357 4 Seri Nolu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği 9/26/2017
Vergi Sirküleri 341 2017 10718 Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılacak Ödemelere İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 9/20/2017
Vergi Sirküleri 324 Eylül 2017 KDV1 Beyannameleri Hakkında 19 09 2017 Tarihli GİB Duyurusu 9/19/2017
Vergi Sirküleri 323 Eylül 2017 KDV1 Beyannameleri Hakkında 25 08 2017 Tarihli GİB Duyurusu 8/25/2017
Vergi Sirküleri 344 687 SAYILI KHK'DA YER ALAN PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN SGK DUYURUSU 7/14/2017
Vergi Sirküleri 337 2017-II. Geçici Vergi Dönemi Değerleri 7/13/2017
Vergi Sirküleri 380 2017-II. Geçici Vergi Dönemi Değerleri 7/13/2017
Vergi Sirküleri 345 687 SAYILI KHK'DA YER ALAN PRİM DESTEĞİNE İLİŞKİN 2017-24 SAYILI SGK GENELGESİ 7/6/2017
Vergi Sirküleri 224 01 07 2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 7/5/2017
Vergi Sirküleri 360 01 07 2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 7/5/2017
Vergi Sirküleri 339 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması 7/3/2017
Vergi Sirküleri 379 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması 7/3/2017
Vergi Sirküleri 320 ihracat-duyuru-16062017 6/16/2017
Vergi Sirküleri 342 2016 Yılında Kullanılan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikine İlişkin Hatırlatma 6/7/2017
Vergi Sirküleri 317 Ramazan Ayı Dolayısıyla Personele Yapılan Yardımların Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi 5/31/2017
Vergi Sirküleri 371 Elektronik Defter Beratları'nın Sisteme Yüklenme Süresinin Uzatılması Hk 5/31/2017
Vergi Sirküleri 333 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5/27/2017
Vergi Sirküleri 352 31 Mayıs 2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2017 Nisan dönemine ilişkin Form Ba ve Form Bs bildirimlerinin verilme süresi 02 Haziran 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır. 5/24/2017
Vergi Sirküleri 318 Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 26 Mayıs 2017 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. 5/23/2017
Vergi Sirküleri 316 Vergi Levhası Oluşturma ve Bulundurma Zorunluluğu 5/17/2017
Vergi Sirküleri 326 Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2017 Yılına İlişkin İlk Taksit Ödeme Süreleri 5/17/2017
Vergi Sirküleri 322 Gelir İdaresi Başkanlığı 2017 Mayıs dönem beyannamelerine İlişkin Hatırlatma Duyurusu 5/10/2017
Vergi Sirküleri 356 12 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Y... 5/5/2017
Vergi Sirküleri 368 İhraç Kayıtlı Teslimlerde Kur Farkı Faturası Sorunu 5/5/2017
Vergi Sirküleri 370 HATIRLATMA - Tüzel kişilerce 2016 Aralık Ayı Defter Beratları Nisan 2017 Sonuna Kadar Alınabilecektir.(2016 yılı e defter 4/30/2017
Vergi Sirküleri 331 Bakanlar Kurulu Kararı 2017_10106 4/29/2017
Vergi Sirküleri 338 2017-I. Geçici Vergi Dönemi Değerleri 4/27/2017
Vergi Sirküleri 367 Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hk. 4/20/2017
Vergi Sirküleri 375 2016 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Hatırlatmalar 4/3/2017
Vergi Sirküleri 364 SGK Duyurusu- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hk. 3/30/2017
Vergi Sirküleri 361 SGK-00687 KANUN NUMARASI İLE BİLDİRİLEN SİGORTALILARIN ORTALAMA SİGORTALI SAYISINA İLAVE OLUP OLMADIKLARININ CARİ AYDA İŞVERENLERCE KONTROLÜNE İLİŞKİN DUYURU 3/23/2017
Vergi Sirküleri 369 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkın... 3/23/2017
Vergi Sirküleri 376 297 Seri Numaralı GV Genel Tebliği-31.12.2017 Tarihine Kadar İşe Alınan Sigortalılar İçin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Hk 3/16/2017
Vergi Sirküleri 372 6824 Sayılı Kanun-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hk 3/8/2017
Vergi Sirküleri 377 28 Şubat 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e Defterlerin Elektronik Defter Beratları nın yüklenme süresi 06 Mart 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır. 3/6/2017
Vergi Sirküleri 363 SGK Genelgesi-2017_10 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşvere Desteği 3/1/2017
Vergi Sirküleri 362 SGK Prim Erteleme İşlemleri Hakkında Duyuru 2/28/2017
Vergi Sirküleri 355 13 Seri No'lu KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2/22/2017
Vergi Sirküleri 374 2017 Yılı SGK Prim Desteği-Bakanlar Kurulu Kararı 2017_9865 2/22/2017
Vergi Sirküleri 225 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği 2/18/2017
Vergi Sirküleri 365 Muhtasar ve SGK Bildirgelerinin Birleştirmeleri Amacıyla Yapılacak Olan Eşleştirme Bildiriminin (Ek8) verilme süresi 02 05 2017 tarihine uzatılmıştır. 2/18/2017
Vergi Sirküleri 366 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK 8 Eşleştirme Bildirimi Duyurusu 2/18/2017
Vergi Sirküleri 359 1 No'lu KDV Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında GİB Duyurusu 2/3/2017
Vergi Sirküleri 378 10 Seri No'lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2/3/2017
Vergi Sirküleri 218 2016_9728 Sayılı BKK-İlave SGK İşveren teşviki uygulanacak iller ve uygulama süresini hk 1/23/2017
Vergi Sirküleri 222 Bankaların Çek Hamiline Ödemekle Yükümlü Oldukları Tutarlarda Yapılan Değişiklik 1/23/2017
Vergi Sirküleri 217 2016 Yılında Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayına İlişkin Hatırlatma 1/20/2017
Vergi Sirküleri 218 2016-IV. Geçici Vergi Dönemi Değerleri 1/16/2017
Vergi Sirküleri 221 Anonim Şirketlerin Pay Senedi Bastırma Yükümlülüğü 1/10/2017
Vergi Sirküleri 328 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik_Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 1/2/2017
Vergi Sirküleri 106 01 01 2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 1/1/2017
Vergi Sirküleri 127 01 Ocak 2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret Tutarı, SGK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları İle Asgari Geçim İndirimi Tutarları 1/1/2017
Vergi Sirküleri 131 1.1.2017 Tarihi İtibariyle e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru 1/1/2017
Vergi Sirküleri 216 01 01 2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 1/1/2017
Vergi Sirküleri 220 31122016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 8,75 , avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 9,75 olarak belirlenmiştir. 1/1/2017
Vergi Sirküleri 223 e-Defter Uygulama Kılavuzu Kasım 2016 1/1/2017
Vergi Sirküleri 167 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci maddesine ilişkin süre 30 06 2017 tarihine uzatılmıştır. 12/31/2016
Vergi Sirküleri 159 2017 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi-Ceza Had, Miktar ve Oranları 12/28/2016
Vergi Sirküleri 139 295 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 12/23/2016
Vergi Sirküleri 197 İhracat İşlemlerinde e Fatura Uygulaması 1 7 2017 tarihine ertelenmiştir. (475 Sıra No'lu VUK Tebliği) 12/15/2016
Vergi Sirküleri 200 Mali mühür yenileme e fatura duyurusu 12/15/2016
Vergi Sirküleri 150 2016_8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı-2016 yılında bağımsız denetime tabi olacak şirketler hk bigilendirme notu 12/10/2016
Vergi Sirküleri 158 2017 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdik Zorunluluğu ve Tasdik Süresi 12/6/2016
Vergi Sirküleri 133 4 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği 12/2/2016
Vergi Sirküleri 153 2016_9567 BKK ile Bazı Malların ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır 11/30/2016
Vergi Sirküleri 176 6761 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 11/28/2016
Vergi Sirküleri 132 3 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği 11/25/2016
Vergi Sirküleri 152 2016_9542 Sayılı BKK ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları Yeniden Belirlenmiştir 11/25/2016
Vergi Sirküleri 187 Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2016 Yılına İlişkin İkinci Taksit Ödeme Süreleri 11/16/2016
Vergi Sirküleri 147 2016 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir. 11/11/2016
Vergi Sirküleri 157 2017 Yılında E-Defter, E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Zorunluluğu 11/7/2016
Vergi Sirküleri 183 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO 2) 10/27/2016
Vergi Sirküleri 203 Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 26 Ekim 2016 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır. 10/26/2016
Vergi Sirküleri 211 Süre uzatımına ilişkin 25 10 2016 tarih ve 2016 9385 sayılı kararnamenin 10/26/2016
Vergi Sirküleri 175 6745 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 10/17/2016
Vergi Sirküleri 146 2016 03 Dönemi KDV 1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru 10/15/2016
Vergi Sirküleri 156 2016-III. Geçici Vergi Dönemi Değerleri 10/13/2016
Vergi Sirküleri 135 7 Seri No.lu KDV Tebliği ile DİİB Kapsamında Üretilen Mamüllerin Yurtiçi Tesliminde Yapılan Değişiklik 10/10/2016
Vergi Sirküleri 164 6728 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 193 sayılı 10/10/2016
Vergi Sirküleri 165 6728 sayılı Kanun ile KDV Kanununda Yapılan Değişiklikler 3065 sayılı. 10/10/2016
Vergi Sirküleri 166 6728 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler 213 sayılı. 10/10/2016
Vergi Sirküleri 136 8 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği 10/4/2016
Vergi Sirküleri 163 6728 sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 9/22/2016
Vergi Sirküleri 199 Konut Teslimlerine İlişkin KDV Oranında ve Bazı Ürünlerin ÖTV Tutarında Yapılan Değişiklikler...BKK-2016_9153 9/19/2016
Vergi Sirküleri 174 6745 Sayılı Kanunla Yapıla6745 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler bilgilendirme notu 9/7/2016
Vergi Sirküleri 171 6736 Sayılı Kanuna Göre Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılma 9/1/2016
Vergi Sirküleri 168 6736 Sayılı Kanun- Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması 8/29/2016
Vergi Sirküleri 169 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir, Kurumlar Vergisi ve KDV Matrah Artırımı 8/29/2016
Vergi Sirküleri 170 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 8/29/2016
Vergi Sirküleri 172 6736 Sayılı Kanun-Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlara İlişkin Kayıtların Düzeltilmesi 8/29/2016
Vergi Sirküleri 173 6736 Sayılı Kanun-Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Alacakların Beyan Hükümleri 8/29/2016
Vergi Sirküleri 209 SGK Alacaklarının 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması_Genelge 2016-18 8/22/2016
Vergi Sirküleri 185 Bilanço Esasına Tabi Mükellefler İçin Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır. (472 Sıra No'lu VUK Genel 7/27/2016
Vergi Sirküleri 137 25 07 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve KDV 7/25/2016
Vergi Sirküleri 148 2016 Yılı Mali Tatil Uygulaması 7/11/2016
Vergi Sirküleri 155 2016-II. Geçici Vergi Dönemi Değerleri 7/11/2016
Vergi Sirküleri 125 01 07 2016 KDV1 Kurum Geçici Ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Yapılan Değişiklik Hk. 7/1/2016
Vergi Sirküleri 126 01 07 2016 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı 7/1/2016
Vergi Sirküleri 138 30.06.2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6/30/2016
Vergi Sirküleri 195 hatırlatma Notu (2016 Mart Ayı eDefter Beratlarının Haziran ayı sonuna kadar alınması gerekmektedir.) 6/30/2016
Vergi Sirküleri 214 Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılan Köprülerin Geçiş Ücretlerinde 30 06 2016 tarihinden itibaren % 8 oranında KDV uygulanacaktır. 6/30/2016
Vergi Sirküleri 198 KDV Borçları İçin de Tecil Taksitlendirme İmkanı Getirilmiştir. (2016 2 Seri No'lu Tahsilat İç Genelgesi) 6/20/2016
Vergi Sirküleri 207 Ramazan Ayı Dolayısıyla Personele Yapılan Yardımların Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi 6/13/2016
Vergi Sirküleri 144 2015 Yılında Kullanılan Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikine İlişkin Hatırlatma 6/7/2016
Vergi Sirküleri 192 GİB Duyuru Haziran 2016 Vergilendirme Dönemi KDV1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklik 6/4/2016
Vergi Sirküleri 124 01 06 2016 Tarihinden İtibaren 5 kişi ve Daha Fazla Çalışan İstihdam Eden İşverenlere Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu 6/1/2016
Vergi Sirküleri 134 6 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 5/21/2016
Vergi Sirküleri 188 Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisinin 2016 Yılına İlişkin İlk Taksit Ödeme Süreleri 5/10/2016
Vergi Sirküleri 191 Genç Girişimcilerin Elde Ettiği Kazançlarda İstisna ve Basit Usule Tabi Mükelleflere Uygulanacak Kazanç İndirimi 5/9/2016
Vergi Sirküleri 212 Vergi Levhası Oluşturma ve Bulundurma Zorunluluğu 5/6/2016
Vergi Sirküleri 193 HATIRLATMA 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı 1 milyon TL'yi aşan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti 01 4 2016 tarihinde başlayacaktır. 5/5/2016
Vergi Sirküleri 206 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 1) 5/4/2016
Vergi Sirküleri 194 HATIRLATMA 2015 Aralık Ayı Defter Beratları Nisan 2016 Sonuna Kadar Alınabilecektir.(2015 yılı e defter kapanış tasdiki için son süre 30 04 2016 tarihidir.) 4/30/2016
Vergi Sirküleri 154 2016-I. Geçici Vergi Dönemi Değerleri 4/29/2016
Vergi Sirküleri 208 Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı %14,65 olacaktır.(5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 40) 4/5/2016
Vergi Sirküleri 140 2015 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Hatırlatmalar 4/4/2016
Vergi Sirküleri 141 2015 Yılına Ait Kesin Mizan Bildiriminin Gönderilmesine İlişkin Hatırlatma 4/4/2016
Vergi Sirküleri 189 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU 4/1/2016
Vergi Sirküleri 213 Vergide Elektronik Tebligat Sistemi Başladı 4/1/2016
Vergi Sirküleri 215 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 31 Mart 2016 Tarihine Uzatılmıştır. 3/23/2016
Vergi Sirküleri 151 2016_8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı-2016 yılında bağımsız denetime tabi olacak şirketler hk 3/19/2016
Vergi Sirküleri 204 Nakit Sermaye Artışlarına Getirilen Kurumlar Vergisi İndirimi ( 9 Seri No'lu KVK Tebliği) 3/7/2016
Vergi Sirküleri 205 Nakit Sermaye Artışlarına Getirilen Kurumlar Vergisi İndirimi ( 9 Seri No'lu KVK Tebliği)Bilgilendirme Notu 3/4/2016
Vergi Sirküleri 181 ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARINA İLİŞKİN SGK DUYURUSU 02.03.2016 3/2/2016
Vergi Sirküleri 130 1 Seri No'lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği. 3/1/2016
Vergi Sirküleri 196 Hazır Beyan Sistemi VUK G.T_470 2/29/2016
Vergi Sirküleri 210 Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisine İlişkin 24.02.2016 Tarihli SGK Duyurusu 2/24/2016
Vergi Sirküleri 182 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 5) (Türkiye Kızılay Derneğine 2/11/2016
Vergi Sirküleri 179 Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi (2016 4) 2/10/2016
Vergi Sirküleri 180 Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi (2016 4) bilgilendirme notu 2/10/2016
Vergi Sirküleri 178 Asgari Ücret Desteği İle İlgili 05.02.2015 Tarihli SGK Duyurusu Bilgilendirme Notu 2/5/2016
Vergi Sirküleri 162 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükümleri 2/1/2016
Vergi Sirküleri 145 2015-IV. Geçici Vergi Dönemi Değerleri 1/26/2016
Vergi Sirküleri 177 Aralık2015 Dönemine İlişkin Olarak 25 Ocak 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreler 1/26/2016
Vergi Sirküleri 149 2016 yılı motorlu taşıtlar vergisi 1. taksit ödemesine ilişkin 25012016 tarihli GİB Basın Duyurusu 1/25/2016
Vergi Sirküleri 190 Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri(Gelir Vergisi Sirküleri 99) Bilgilendirme Notu 1/22/2016
Vergi Sirküleri 142 2015 Yılına İlişkinin Olarak Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı Hk 1/13/2016
Vergi Sirküleri 143 2015 Yılına İlişkinin Olarak Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Müdürler Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı HkBilgilendirme Notu 1/13/2016
Vergi Sirküleri 161 6655 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükümleri 1/4/2016
Vergi Sirküleri 128 01.01.2016 - 30.06.2016 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı 4.092,53.-TL olmuştur. 1/1/2016
Vergi Sirküleri 129 01.01.2016 - 30.06.2016 Tarihleri Arasında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı 4.092,53.-TL olmuştur.Bilgilendirme Notu 1/1/2016
Vergi Sirküleri 160 6655 sayılı Bilgilendirme Notu 1/1/2016
Vergi Sirküleri 184 Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar-2015_8353.docxBilgilendirme Notu 1/1/2016
Vergi Sirküleri 186 E tebligat 1/1/2016